สูจิบัตร 20 มีนาคม 2022

國語部程序表二〇二二年三月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  20 มีนาคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : คุณบุญญา นากดีใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 8:3-5”
นมัสการด้วยเพลงสั้นฉันเป็นที่รักยิ่ง รักวิเศษ พระเจ้าทรงครอบครอง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “สดุดี 18:1-6”  คุณอภิทาน ลี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณอภิทาน ลี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา “เผชิญความทุกข์ยากลำบากในชีวิต”  “สดุดี 18:1-6” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระคุณพระเจ้า”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published.