สูจิบัตร 27 มีนาคม 2022

國語部程序表二〇二二年三月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม ค.ศ. 2022  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : คุณบุญญา นากดีใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 77:13”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าแต่พระเจ้าที่รัก วันต่อวัน พระเจ้าเที่ยงแท้ ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “1 โครินธ์ 9:19-27”  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “โปรดนำไปถึงกางเขน”
เทศนา “เห็นแก่ข่าวประเสริฐ” “1 โครินธ์ 9:19-27” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “สิ่งเดียว”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published.