GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

ค่ายคริสตจักรปี 2019

ค่ายคริสตจักร จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 และจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ที่ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี วิทยากร คือ อ.ประยูร … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 2-6 พฤษภาคม 2019 ให้ทุกๆ พระราชพิธีสำเร็จไปด้วยดี และอธิษฐานเผื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในการขึ้นครองราชย์
2.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
3.การประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม และอธิษฐานเผื่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ฮาบากุก 3:19 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลัง”

พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย** พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูง**ทั้งหลายของข้าพเจ้า Q1 … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 1 ยอห์น 4:7-8 “รักซึ่งกันและกัน”

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่า„พระเจ้าทรงเป็นความรัก Q1 … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม สดุดี 28:7 “ไว้วางใจ”

พระเจ้าทรงเป็นพระกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์ และ„จิตใจของข้าพเจ้าก็ปีติยินดียิ่ง Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีจึง “ไว้วางใจ” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณสุภัทรา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร