GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพ ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานตลอดหนึ่งสัปดาห์ ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีฝน หรือลม ที่จะพัดพานำฝุ่นเหล่านี้ออกจากกรุงเทพ อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และประชาชนที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม สดุดี 37:5 “มอบไว้กับพระองค์”

จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า @วางใจในพระองค์ และพระองค์@จะทรงกระทำให้สำเร็จ Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีจึงหนุนใจให้เรามอบ “ทางของท่าน” (ชีวิตของเรา) ไว้กับพระเจ้า? (สังเกตคำหลัง @) Q2 … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม มัทธิว 5:23-24 “คืนดี”

เหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า พี่น้อง@มีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา @กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ฟีลิปปี 3:14 “อยู่ในชัยชนะ”

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ Q1 คำว่า “เพื่อจะได้รับรางวัล” “ให้เราไปรับ” สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขวัญเนตร คุณสุมล
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร