GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

ค่ายคริสตจักรปี 2019

ค่ายคริสตจักร จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 และจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ที่ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี วิทยากร คือ อ.ประยูร … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 2-6 พฤษภาคม 2019 ให้ทุกๆ พระราชพิธีสำเร็จไปด้วยดี และอธิษฐานเผื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในการขึ้นครองราชย์
2.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
3.การประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม และอธิษฐานเผื่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม มัทธิว 6:25 “อย่ากระวนกระวาย”

“เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 4:7 “เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์”

เพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน อย่างกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงอยู่ใกล้เรา ในเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ Q1 คำว่า “มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน” และ “ทรงอยู่ใกล้เรา” มีผลต่อ … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ฮาบากุก 3:19 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลัง”

พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย** พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูง**ทั้งหลายของข้าพเจ้า Q1 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณหวางจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณฉวี่เต๋อเหลียง คุณจ้าวเวยฟง คุณโจวตู้เจียง คุณจางจ้าน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณพิชัย คุณจินตนาภรณ์ คุณอภิทาน คุณสุขุม