GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2018

นมัสการรวม นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ เขื่อนแตกที่ประเทศลาว แผ่นดินไหว ภูเขาไฟรินจานีถล่มที่อินโดนีเซีย ไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย ไต้ฝุ่นเข้าที่ญี่ปุ่น น้ำท่วมใหญ่ที่อินเดีย และพม่า เผื่อการช่วยเหลือที่จะเข้าถึงผู้ประสบภัยเหล่านั้น … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพุธที่ 22 สิงหาคม สดุดี 103:8 “ความอุดมไปด้วย…”

พระเจ้า ทรงพระกรุณา และมีพระคุณ ƒทรงกริ้วช้า „และอุดมด้วยความรักมั่นคง Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความอุดมไปด้วย...” ของพระเจ้าทั้ง 4 ด้านคืออะไรบ้าง? (สังเกตคำหลังคำว่า “ทรง” “และ”) Q2 … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม โรม 6:13 “1อย่า 2จง”

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า Q1 … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 1 เปโตร 2:1 “สิ่งที่ต้องละเว้น”

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงละความชั่วทั้งปวง การอุบายต่างๆ ความไม่จริงใจ ความริษยา และคำพูดส่อเสียดทั้งหลาย Q1 เปโตรได้เตือนผู้ที่เชื่อให้ระวังสิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้ชีวิตคริสเตียนไม่เติบโต? Q2 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร