GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.อธิษฐานเผื่อ คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่ต้องคิดและเตรียมตัว สำหรับการทำงานในปีนี้ วางแผนงานสำหรับปีหน้าที่ตัวอาคารจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการคิดถึงเป้าหมายที่จะเดินไปด้วยกันสำหรับปีหน้า
2.อธิษฐานเผื่อการก่อสร้างในส่วนของห้องประชุมหลัก ให้ทุกอย่างเป็นไปตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน การเก็บรายละเอียดตกแต่งภายในชั้นต่างๆ และการย้ายสำนักงานลงไปทำงานในชั้นที่ 2 … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน สดุดี 90:17 “เหนือข้าพระองค์”

17 ขอความโปรดปรานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์ พระเจ้าข้า … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน สดุดี 90:16 “ปรากฏให้เห็น”

16 ขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และให้ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา Q1  … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน สดุดี 90:15 “เท่าๆ กัน”

15 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวัน เท่ากับที่พระองค์ ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากนั้น … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณหลิวหลิง คุณหวางหยี่
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณสุมล
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์