GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

สัปดาห์ประกาศ 29 พ.ค. 2016

วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2016 ภาคภาษาไทยเป็นการนมัสการประกาศ ขอพี่น้องเชิญชวนครอบครัว ญาติๆและเพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาร่วมนมัสการด้วยกัน … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016 - สัปดาห์ประกาศ ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016

รายการวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016 ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.อธิษฐานเผื่อ ผู้รับใช้เต็มเวลาภาคภาษาไทย (อ.นนท์ชัย) ภาคภาษาจีน(อ.เหอจื้อผิง) มัคนายก (คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม) ในการร่วมรับใช้ … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม เอเฟซัส 1:20 “ความฝัน”

เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด … อ่านต่อ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม สดุดี 90:12 “สติปัญญา”

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา Q1 ทำไมการมี “สติปัญญา” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม “วันนี้” ? Q2 คุณจะนำ “คำสอน” “สติปัญญา” … อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม ฮีบรู 12:1 “ละทิ้ง”

เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา Q1 คำว่า … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณศศิรักษ์/คุณสลินทิพย์
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน
คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร