GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2016

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2016 – นมัสการรวม (งดชั้นรวีวารศึกษา) อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมสมาชิก … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.ชั้นเรียนรวีวารศึกษาภาคภาษาไทย (ชั้นผู้ใหญ่ 4 ห้อง ชั้นเด็ก 2 ห้อง) ภาคภาษาจีน (ชั้นผู้ใหญ่ 3 ห้อง ชั้นเด็ก 1 ห้อง) อธิษฐานเผื่อการเตรียมสอนของครูทุกชั้น และนักเรียนทุกชั้นในการจัดเวลามาเรียนอย่างสม่ำเสมอ … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 18:13 “ฟัง”

ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยิน ก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง “การฟัง” กับ “การได้ยิน” อย่างไร? Q2 วันนี้คุณเป็น “ผู้ฟังที่ดี” … อ่านต่อ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ ยอห์น 13:21-22 “อายัดเราไว้”

เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัย และตรัสเป็นพยานว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้” เหล่าสาวกจึงมองหน้ากัน … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:22 “ประพฤติตาม”

แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง Q1 คุณคิดว่า คำสอนของพระเจ้าในเรื่องใดที่ยากสำหรับคุณที่จะประพฤติตาม? Q2 ลูกา 6:46 ที่ว่า … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี/คุณพรพรรณา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล
คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร