GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศ และเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชั่น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระบบการปกครองเข้าสู่ภาวะปกติ … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม ฮีบรู 10:25 “อย่าขาดการประชุม”

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว Q1 ผู้เขียนฮีบรูบอกถึง “เหตุผล” อย่างน้อย 2 ประการ … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม โรม 8:28 “คนที่รักพระองค์”

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ Q1 “คนที่รักพระองค์” หมายถึง “คนแบบไหน”? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ”) Q2 คิดถึง … อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 มีนาคม ฟีลิปปี 1:21 “ได้กำไร”

เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร Q1 “การตายก็ได้กำไร” หมายความว่าอย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 1:23 ประกอบ) Q2 คำพูดที่ว่า “การตายก็ได้กำไร” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุภัทรา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรรณนิสา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณอานนท์