GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้พระองค์ทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
2.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม กาลาเทีย 5:1 “เสรีภาพ”

เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย Q1 คำว่า “เสรีภาพ” ดูเหมือนว่า “เป็นอิสระไม่มีขอบเขตจำกัด” แต่เปาโลได้บอกถึง “ข้อจำกัด” … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม ฮีบรู 10:10 “ให้บริสุทธิ์”

และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น Q1 “น้ำพระทัยของพระเจ้า” “การชำระให้บริสุทธิ์” เกี่ยวข้องกับ “การถวายพระกาย … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 1 ซามูเอล 12:22 “คำสัญญา”

เพราะพระเจ้า@จะไม่ละทิ้งประชากรของพระองค์ ด้วยเห็นแก่พระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยแล้ว ที่จะ@กระทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์ Q1 พระเจ้าทรงสัญญากับ “ประชากร” ของพระองค์อย่างไร? … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณิชา (ลูกปลา) คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร