GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมสมาชิก ที่ห้องประชุมชั้น 1 (เพื่อรับรองงบประมาณปี 2018) … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ที่มีน้ำท่วมหลายครั้งในเขตเมือง และหลายจังหวัดในภาคใต้ ทั้งที่สตูล สงขลา พัทลุง ยะลา ตรัง ปัตตานี อธิษฐานเผื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ที่เดือดร้อน
2.ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องที่คริสตจักรพระคุณ ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้คือ การมีชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่สัตย์ชื่อของพระเจ้า ทั้งในชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตในการทำงาน และการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ลูกา 22:35 “ขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ?”

พระองค์ (พระเยซู) จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่า “เมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไป โดยไม่มีถุงเงิน ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้านั้น ท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ” เขาทั้งหลายทูลตอบว่า “หามิได้” Q1 … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2 โครินธ์ 3:3 “หนังสือของพระคริสต์”

ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเราได้เขียนไว้มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์ Q1 การเป็น … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม สดุดี 90:12 “นับวัน”

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา Q1 “การนับวัน” และ “การมีจิตใจที่มีปัญญา” จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตของเรา “มีความสุข” ได้อย่างไร? (ดู สดุดี 90:10 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์