GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 พิธีวางมือมัคนายกใหม่ หลังนมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ แม้ว่าจะไม่มีน้ำหลากแล้วก็ตาม แต่มีน้ำท่วมขังที่รอการระบายอีกเป็นบริเวณกว้าง
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการมิชชั่น รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 1 พงศ์กษัตริย์ 3:9 “สติปัญญา”

เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 10:25 “อย่าขาดการประชุม”

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว Q1 คำว่า “อย่าขาดการประชุม” “หนุนใจกัน” และ “วันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ยอห์น 14:13 “ขอในนามของเรา”

สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร Q1 อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระเยซูทรง “ตอบคำอธิษฐานทูลขอ” ของเรา เมื่อเรา … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณสุมล คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรวดี
คุณจ้าวเจวียน คุณสยุมพร คุณจางฟ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณอภิทาน