GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

สูจิบัตร 18 กุมภาพันธ์ 2018   รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ :  18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น. ผู้เล่นดนตรี :  … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอรับชั่น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระบบการปกครองเข้าสู่ภาวะปกติอย่างที่ควรจะเป็นไป … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ โคโลสี 1:29 “ตรากตรำ”

เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะ เข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่ Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เปาโลสามารถ “ตรากตรำทำงาน (รับใช้พระเจ้า) ด้วยความอุตสาหะ” … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 43:2 “ลุยน้ำ ลุยไฟ”

เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “การปกป้อง” ของพระเจ้าที่มีต่อเรา … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 29:11 “แผนงาน”

พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า Q1 “แผนงานของพระเจ้า” แตกต่างจาก “แผนงานของมนุษย์” อย่างไร? Q2 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร