GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ
2.สถานการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทย เผื่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้จัดการเลือกตั้งอย่างความยุติธรรม และถูกต้อง ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบ ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2 โครินธ์ 5:17 “สิ่งใหม่”

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น Q1 คำว่า “อยู่ในพระคริสต์” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ถูกสร้างใหม่” และ … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม สดุดี 133:1 “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด Q1 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของการเป็น “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”? Q2 คุณจะมีส่วนทำให้เกิด “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2 โครินธ์ 2:15 “กลิ่นอันหอมหวาน”

เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวาน ที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอด และคนที่กำลังประสบความพินาศ Q1 คำว่า “กลิ่นอันหอมหวาน” หมายความว่าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 2:16 ประกอบ) Q2 คุณจะเป็น … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณศศิรักษ์ คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา