GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศ การลงประชามติสำหรับการรับร่าง “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ และสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวจากทั้งทุกๆ ฝ่าย ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะไม่เกิดความขัดแย้งรุนแรง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม มีคาห์ 6:8 “พระเจ้าต้องการ….”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า Q1 อะไรคือสิ่งที่ … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม กิจการ 17:23 “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม เยเรมีย์ 1:5 “กำหนดตัวเจ้าไว้”

“เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ” Q1 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.สันติ แก้วเตชะ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี/คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์
คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล