GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2016

นมัสการรวม (งดชั้นรวีวารศึกษา) อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนมัสการถวายอาคารหลังใหม่ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งเรื่องฝน เรื่องไฟฟ้าดับ แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา และอธิษฐาน จนทุกอย่างผ่านไปด้วยดี รวมทั้งการต้อนรับ การบริการในช่วงทานอาหารเป็นอย่างดี ทุกคนชมและประทับใจ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ถึงความหมายที่แท้จริงของวันอีสเตอร์ที่ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และพระเจ้าที่เรานมัสการทรงพระชนม์อยู่ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามของพระองค์
2.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม เอเฟซัส 2:10 “การดี”

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ Q1 คำว่า “เป็นฝีพระหัตถ์” “ทรงสร้าง” “ทรงดำริไว้” และ … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม มัทธิว 7:24-25 “บนศิลา”

“เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แต่เรือนมิได้พังลง … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ฮีบรู 12:2ก “หมายเอาพระเยซู”

“หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์” Q1 คุณคิดว่า “(เป้า) หมาย” “ความเชื่อ” และ “พระเยซูคริสต์” เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร? Q2 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล
คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร