GBC 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014

นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา) นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะที่ปรึกษาที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองตามแผนงานที่ได้มีออกมา โดยจะจัดทำธรรมนูญชั่วคราวให้เสร็จและประกาศใช้ภายในเดือนนี้ การจัดตั้งสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคม 2014 เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2015 และจัดการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม 2015
2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ(คุณเทียนชัยคุณชาญกิจคุณอภิทานและคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเทพื้นชั้น 1 และชั้น 2 ในฝั่งอาคารเรียนเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเสา คาน วางแบบพื้นชั้น 3 ทำคานและเสาฝั่งอาคารนมัสการ ขอพระเจ้าประทานความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และขอให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้

… อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:10 “ความตาย & ชีวิต”

10 เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย Q1  … อ่านต่อ

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:8-9 “ไม่ถึงตาย”

8 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ 9 … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 4:7 “ของมีค่า”

7 แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเอง Q1  … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณวันดี/คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณภูมินทร์