GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

รายการนอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 เวลา 10.30 น. (งดรวีวารศึกษา) … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ประเทศไทย ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และความสามารถให้กับรัฐบาลในการดูแลบริหารประเทศให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า รวมถึงการดูแลช่วยเหลือให้สภาพเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
2.สมาชิกคริสตจักรพระคุณทุกคนจะมี “การสำแดงชีวิต” มากขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริตจักร และการอุทิศตัวในการเป็นสาวกแท้ โดยมีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 1 เปโตร 2:1-3 “คำเสียดสี”

คำพูดเสียดสีคือ คำพูดที่ว่าเปรียบเปรย ว่ากระทบกระทั่ง ว่าเหน็บแนม โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการกระทบกระเทือนความรู้สึกและจิตใจ … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน สดุดี 94:17-19 “คำปลอบโยน”

บ้านเป็นที่พักที่ดีที่สุดสำหรับการหยุดพัก โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เอเฟซัส 4:29 “คำหยาบคาย”

พจนานุกรมได้นิยามความหมายของคำว่า “หยาบคาย” ว่าหมายถึง “คำที่ไม่สุภาพ” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :นพ. ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณพรพรรณา