GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2016

นมัสการรวม เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 งดชั้นรวีวารศึกษา … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ…

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.การลงประชามติรับร่าง “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” วันนี้ (7ส.ค.) ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะไม่เกิดความขัดแย้งจนกลายเป็นความรุนแรง ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญากับรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศ
3.อธิษฐานเผื่อ ผู้รับใช้เต็มเวลาภาคภาษาไทย (อ.นนท์ชัย) ภาคภาษาจีน (อ.เหอจื้อผิง) คณะมัคนายก (คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม) ในการร่วมรับใช้ คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่จะดำเนินตามแผนงานที่วางไว้ในครึ่งปีหลัง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม สดุดี 3:4-5 “นอนไม่หลับ”

ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้า และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้น เพราะพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า Q1 คำว่า “ร้องทูล” “ตรัสตอบ” “นอนลง” … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม โรม 5:8 “ความรักของพระเจ้า”

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณเข้าใจถึง “ความรักของพระเจ้า” … อ่านต่อ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2 โครินธ์ 5:9 “ที่พอพระทัยของพระเจ้า”

เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดี เราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ Q1 อะไรคือ“อุปสรรค”ที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตให้เป็น“ที่พอพระทัยของพระเจ้า”? Q2 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณอานนท์ คุณอุไรพร