GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายคริสตจักร 10-12 สิงหาคม 2019 “หยั่งราก เกิดผล” ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อพระวจนะขอพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตทุกๆ คน และเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้า … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน ลูกา 10:20 “อย่า & จง”

แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์ Q1 พระเยซูคริสต์บอกให้สาวก “อย่าเปรมปรีดิ์” ในสิ่งใด และ “จงเปรมปรีด์” ในสิ่งใด? Q2 … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน สดุดี 23:6 “ผู้เลี้ยงที่ดี VI”

แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ Q1 คำว่า “แน่ทีเดียว” “จะติดตาม” “ตลอดวันคืน” และ … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน สดุดี 23:5 “ผู้เลี้ยงที่ดี V”

พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ Q1 ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่ใน “สงครามฝ่ายจิตวิญญาณ” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณี คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน