GBC 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา เวลา … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2014

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดองและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองเหมือนในอดีต
2.สถานการณ์ความรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลกทั้งซีเรีย ฉนวนกาซ่า ยูเครน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก ซึ่งมีคริสตจักรและพี่น้องคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบ และถูกข่มเหงทำร้าย ขอพระเจ้าทรงประทานทางออกที่ดีที่สุดให้กับสถานการณ์ในประเทศต่างๆ เหล่านี้ด้วย

… อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพุธที่ 17 กันยายน ยอห์น10:7-18 “ผู้นำ – เสียสละ”

พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณว่า … อ่านต่อ

วันอังคารที่ 16 กันยายน ยอห์น 21:15-19 “ผู้นำ – ผู้เลี้ยงที่ดี”

ผู้นำฝ่ายวิญญาณจะต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดี และทำหน้าที่ของผู้นำด้วยความเต็มใจ … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน กิจการ 6:1-7 “ผู้นำ – การสรรหา”

โดยปกติการสรรหาผู้นำโดยทั่วๆ ไปมักจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ เชื้อชาติ วงศ์ตระกูล … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรีรัตน์/คุณพัทธมน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณพรพรรณา