GBC 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014

วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค. งานคริสตมาสไทย-จีน ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014

นมัสการรวมที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 (งดรวีวารศึกษา) … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดองและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองเหมือนในอดีต รวมถึงการทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการดูแลจัดการปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยของคนงาน และการก่อสร้าง ที่มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลัก ระบบไฟฟ้า และการตกแต่งภายใน ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการทำงานของคณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยทั้งในส่วนอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่ โดยเฉพาะในส่วนของห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 1) … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม มัทธิว 2:1-3 “บังเกิดมาเป็นกษัตริย์”

1 พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม มัทธิว 2:1-12 “โหราจารย์”

ในการใคร่ครวญ คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงภาพโดยรวมของพระคัมภีร์ตอนนั้น รวมทั้งมีจิตใจที่สงบ … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม ลูกา 2:8-20 “คนเลี้ยงแกะ II”

ในบทเพลงที่เหล่าทูตสวรรค์ได้ร้องออกมาในค่ำคืนนั้น ได้แฝงความหมายสำคัญของคริสตมาสไว้ด้วย … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงรัตน์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเปาชุนหชิง
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรรณนิสา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน
คุณซือติ้งเม่า คุณซือติ้งเสิ้น คุณปั่นหยุนเจียว