GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2019

รายการวันศุกร์ประเสริฐ (วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2019) - นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 นมัสการรวมวันอีสเตอร์ (วันอาทิตย์ที่ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ
2.การจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง (24 มี.ค) ขอให้การจัดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อยและความสงบ ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน สุภาษิต 20:2-3 “ความโกรธ”

ความพิโรธอันน่าครั่นคร้ามของพระราชา ก็เหมือน@สิงห์หนุ่มคำราม ผู้ใดยั่วเย้าพระองค์ให้กริ้วก็#เสี่ยงชีวิตของตนเอง ที่จะรักษาตนให้พ้น การวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่@คนโง่ทุกคนจะ#ทะเลาะวิวาทกัน Q1 … อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน วันอีสเตอร์ มัทธิว 28:7 “จงรีบไปบอก”

แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจาก ความตายแล้ว และพระองค์@เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลาย@จะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้ว Q1 คำว่า … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน สดุดี 51:17 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก Q1 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ” หมายความว่าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 7:10 ประกอบ) Q2 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชัยพร คุณคณิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร