GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

Grace Baptist Church

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2016

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.45 น. ที่ห้อง … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ…

1.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2016 ตามคำขวัญที่ว่า “เป็นดั่งประภาคาร” อธิษฐานเผื่อสมาชิกและคริสตจักรที่จะเป็นแบบอย่าง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าต่อสังคม เหมือนใน มัทธิว 5:16 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”
2.การลงประชามติรับร่าง “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559” วันนี้ (7ส.ค.) ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะไม่เกิดความขัดแย้งจนกลายเป็นความรุนแรง ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญากับรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศ
3.อธิษฐานเผื่อ ผู้รับใช้เต็มเวลาภาคภาษาไทย (อ.นนท์ชัย) ภาคภาษาจีน (อ.เหอจื้อผิง) คณะมัคนายก (คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม) ในการร่วมรับใช้ คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ที่จะดำเนินตามแผนงานที่วางไว้ในครึ่งปีหลัง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 1 โครินธ์ 9:22 “เพื่อจะช่วยเขาให้รอด”

ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง Q1 คุณได้ “ลงทุน” … อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม ฮีบรู 10:36 “ความอดทน”

ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น Q1 “ความอดทน” จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 1 เปโตร 4:3-4 “เป็นที่ประหลาดใจ”

จงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้น เพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำ คือประพฤติตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหล้าองุ่น เลี้ยงกันอย่างถึงใจ กินเหล้าวุ่นวายกัน … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสุมล/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณสุมล คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณน้ำทิพย์ คุณพรรณี คุณสยุมพร
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหยางเอินซิ่น คุณซือติ้งเซิ่น
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย
คุณจำเริญ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม