GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศอินโนนีเซีย มีคนตายจำนวนมาก และมีผู้ได้รับผลกระทบว่า 6 ล้านคน ผู้ประสภัยพายุไต้ฝุ่นจ่ามีในประเทศญี่ปุ่นในฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ มีแผ่นดินถล่ม และน้ำท่วม สถานการณ์น้ำในประเทศไทย เพราะในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูก ทำให้มีความเสียหายในหลายพื้นที่ … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม สดุดี 40:1 “เพียรรอคอย”

ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้า พระองค์ทรงเอนพระองค์ลงฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้า Q1 คำว่า “เพียรรอคอย” เกี่ยวกับ “พระองค์ทรงฟังคำร้องทูล” อย่างไร? (ดู ลูกา 18:1-8  ประกอบ) Q2 … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม เอเฟซัส 1:17 “เป้าหมาย”

ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ Q1 … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ยากอบ 1:5-6 “เมื่ออธิษฐานทูลขอ”

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ ƒอย่าสงสัยเลย … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขวัญเนตร คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ : คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร