GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันเสาร์ที่ 13 มี.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2021

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2021

อธิษฐานรวม 30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official (ประตูเปิด 09:00 - 10:15 น.) … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2021

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา :00 -10:15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 - 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 - 09:15 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ขอบคุณพระเจ้าที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลง อธิษฐานเผื่อการจัดหาและกระจายวัคซีนสำหรับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 1 โครินธ์ 9:27 “คนที่ใช้การได้”

แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ Q1 คำว่า “ทุบตีร่างกาย” “ประกาศข่าวประเสริฐ” และ … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม กิจการ 16:17 “ความสัมพันธ์”

หญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไป ร้องว่า “คนเหล่านี้เป็นทาส*ของพระเจ้าสูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย” Q1 คำพูดของหญิงคนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่าง “พระเยซูคริสต์” กับ … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม มาระโก 1:17-18 “ออกไปจับปลา”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา” เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที Q1 คำ “จง” และ “จะตั้งท่าน” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ตามเรามาเถิด” (การเป็นสาวก) และ … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :
ทีมปฏิคม