GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและบางกลุ่มที่เห็นด้วย ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม และมีการขยายวงไปทั่วประเทศ รวมทั้งมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้าน อธิษฐานเผื่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง กลุ่มที่ต่อต้านการประท้วง และรัฐบาล ที่จะหาทางออกได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดความรุนแรง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน กาลาเทีย 2:20 “ชีวิต”

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ฮีบรู 4:9-10 “วันสะบาโต”

ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน @เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์ Q1 ผู้เขียนฮีบรูให้ “ความสำคัญ” กับ … อ่านต่อ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน อิสยาห์ 43:18-19 “สิ่งที่ล่วงไปแล้ว & สิ่งใหม่”

ตรัสดังนี้ว่า “อย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น  อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน ดูเถิด @เรากำลังกระทำสิ่งใหม่  งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ @เราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง Q1 … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.ยินดี จัง
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :
ทีมปฏิคม