GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 1 ส.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. ที่ช่องทาง … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2021 … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  2021 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2021 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่มีความระบาดในวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในหลักพันติดต่อกันหลายวัน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการจัดการเรื่องการรักษา การจัดหาเตียงให้มีเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอสำหรับการฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย และอธิษฐานเผื่อทุกคนที่จะดูแลป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ฮีบรู 11:6 “การนมัสการพระเจ้า”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว @จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม โรม 15:14 “เตือนสติกันและกัน”

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า @ท่านบริบูรณ์ด้วยความดี @และพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่าง สามารถจะเตือนสติกันและกันได้ Q1 ใน “การเตือนสติกันและกัน” ผู้ที่เตือนและผู้ที่ถูกเตือนจะต้องมี “คุณลักษณะ” … อ่านต่อ

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม ยอห์น 4:10 “น้ำธำรงชีวิต”

พระเยซูตรัสตอบนางว่า “ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทาน และรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า ‘ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง’ เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้น และท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำธำรงชีวิตแก่เจ้า” Q1 “น้ำดื่ม” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021

ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี : คุณจางเจียยุ่น