GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2019

รายการวันศุกร์ประเสริฐ (วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2019) - นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 นมัสการรวมวันอีสเตอร์ (วันอาทิตย์ที่ … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 … อ่านต่อ

รายการวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ
2.การจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง (24 มี.ค) ขอให้การจัดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อยและความสงบ ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน สดุดี 51:17 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก Q1 “จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำ” หมายความว่าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 7:10 ประกอบ) Q2 … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน วันศุกร์ประเสริฐ มาระโก 10:45 “ชีวิตของพระองค์”

เพราะว่าบุตรมนุษย์ (พระเยซูคริสต์) มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมา@เพื่อจะปรนนิบัติเขา และ@ประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก Q1 อะไรคือ “เป้าหมายหลัก” … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 1 ยอห์น 2:5 “ความรักของพระเจ้า”

แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ Q1 “ความรักของพระเจ้า” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง