วันเสาร์ที่ 30 เมษายน สดุดี119:97 “รักพระวจนะ”

แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์@จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์@วันยังค่ำ Q1 ผู้เขียนสดุดีข้อนี้แสดงออกถึง “ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง@) Q2 คุณจะมี “ความรักต่อพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีได้อย่างไร?  (ดู สดุดี 1:1-3 ประกอบ) หมายเหตุ:  สดุดี 1:1-3  1 ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย 2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน 3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำก ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศ์กษัตริย์ 8-9    ลูกา 21:1-19

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน อิสยาห์ 43:10 “จุดมุ่งหมาย”

พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว @เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา @และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ @ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี Q1 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ “เป็นพยาน” และ “เป็นผู้รับใช้” ของพระองค์? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” “และ” “ก่อนหน้าเรา”) Q2 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกคุณให้เป็น “คริสเตียน” ท่ามกลางพี่น้อง / เพื่อน ที่ไม่เป็นคริสเตียน? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ) หมายเหตุ: มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศ์กษัตริย์ 6-7    ลูกา 20:27-47  

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 1 โครินธ์ 4:1-2 “ผู้รับใช้ & ผู้อารักขา”

ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึก ของพระเจ้า ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน Q1 “ผู้รับใช้ของพระคริสต์” หรือ “ผู้อารักขา” ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ต้อง”) Q2 อะไรคือ “สิ่งล้ำลึก” ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้คุณอารักขาเอาไว้? (ข่าวประเสริฐ /การดำเนินชีวิตคริสเตียน/ นักเรียน / นักศึกษา / การทำงาน / ครอบครัว / บทบาทในสังคม / การรับใช้ ฯลฯ) และคุณจะทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศ์กษัตริย์ 3-5  ลูกา 20:1-26

วันพุธที่ 27 เมษายน 1 ยอห์น 3:6 “ชีวิตที่ไม่กระทำบาป”

ผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ ผู้นั้นไม่กระทำบาป ส่วนผู้ใดที่กระทำบาป ผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์ และยังไม่รู้จักพระองค์ Q1 คำว่า “อยู่ในพระองค์” “เห็นพระองค์” และ “รู้จักพระองค์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “ชีวิตที่ไม่กระทำบาป”?  (ดู 1 ยอห์น 5:18 ประกอบ) Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เป็น “ชีวิตที่ไม่กระทำบาป” อย่างไร? (ดู มัทธิว 11:29 ประกอบ) หมายเหตุ: 1 ยอห์น 5:18 เราทั้งหลายรู้ว่า คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา มัทธิว 11:29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศ์กษัตริย์ 1-2  ลูกา 19:28-48

วันอังคารที่ 26 เมษายน เอเฟซัส 4:29 “คำพูด”

อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและ @เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้@เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่าง “คำหยาบคาย” และ “คำกล่าวที่ดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น”) Q2 ทบทวนดูว่า คำพูดที่ออกมาจากปากของคุณ ส่วนใหญ่เป็น “คำหยาบคาย” หรือ “คำกล่าวที่ดี”? อธิษฐานของการทรงนำและเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า (ดู ยากอบ 3:10 ประกอบ) หมายเหตุ: ยากอบ 3:10 คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้น อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 23-24   ลูกา 19:1-27