GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2022 … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

วันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 2022 … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2022

วันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 2022  ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2022 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2022

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ปี 2022 คริสตจักรต้องการหนุนใจสมาชิกให้มีชีวิตที่เข้มแข็งและกล้าหาญ และพร้อมจะเดินหน้าไปกับพระเจ้า ส่งเสริมให้มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีการสามัคคีธรรม และการประกาศ โดยมีคำขวัญปีสำหรับปี 2022 ว่า “เสริมสร้าง เพิ่มสัมพันธ์ นำวิญญาณ”
2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ที่กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ เพื่อควบคุมการระบาด การจัดหาวัคซีนและการฉีดเข็ม 3 สำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน และการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2 โครินธ์ 5:17 “คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ @ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว @สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น Q1 ชีวิตของ “คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” จะ “ถูกเปลี่ยนแปลง” … อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม โรม 8:26 “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ในทำนองเดียวกัน @พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร @แต่พระวิญญาณ ทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ Q1 … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม กิจการ 17:23 “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ @เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา: อ.อนุชา ขอบปี
ผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ