GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการสัปดาห์หน้า

วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2021 เวลา 18:00-18:30 น.ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2021 … อ่านต่อ

รายการสัปดาห์หน้า

วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2021 เวลา 18:00-18:30 น.ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 2021 … อ่านต่อ

รายการสัปดาห์หน้า

วันพุธที่ 10 พ.ย. 2021 เวลา 19:30-20:45 น. ประชุมครูรวีฯ ทาง Zoom วันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2021 เวลา 18:00-18:30 น.ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตลดน้อยลง มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตอนนี้ที่มีการผ่อนคลาย เปิดโรงเรียน และเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อธิษฐานเผื่อการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน และการเฝ้าระวังที่จะไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่ … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:6ก “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ III”

ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน Q1 คำว่า … อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:5 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ II”

ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์@พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ @พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และ@น่าเกรงกลัว @ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและ@ดำรงความรักมั่นคง กับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ Q1 … อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:4 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ I”

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้า อยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา Q1 ทำไมคำว่า “ถ้อยคำเหล่านี้” … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย  วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ