เชิญร่วมนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
主日早晨邀請您一同來讚美敬拜主!

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2023
2023年4月2日(主日)

นมัสการรวมไทย-จีน (แปล)
อธิษฐาน เวลา 9.30 – 9.50 น.
นมัสการ เวลา 10.00 – 11.30 น.

國,泰語部崇拜
國,泰語聯合禱告會 : 9.30 – 9.50
國,泰語聯合崇拜 : 10.00 – 11.30

LIVE! 直播

ติดตาม 官方帳號

ถวาย 奉獻

กรุณาใช้แอป Mobile Banking สแกน เพื่อโอนเงินเท่านั้น

เฝ้าเดี่ยว 靈修

การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
ประจำวัน และอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่ม
ภายใน 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม สดุดี 40:3 “การร้องเพลง”

พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นอันมาก@จะเห็นและ@เกรงกลัว และ@วางใจในพระเจ้า Q1 “การร้องเพลง” “สรรเสริญพระเจ้า”

Read More »

2023年3月30日(四)經文:馬可福音7:1-23

有關潔淨的討論:一)耶路撒冷來的文士和法利賽人到耶穌那裡,質疑耶穌的門徒怎麼不洗手就吃飯。二)耶穌以以賽亞的話責備法利賽人和文士是將人的吩咐當成道理教導人。三)耶穌進一步舉例指出法利賽人和文士如何高抬自己的傳統勝過神的誡命。四)耶穌招聚眾人說明污穢的來源是「內在」而非「外界」。五)門徒私下問耶穌講道的意思,耶穌陳明由人裡面所發出的邪惡才真的污穢人,食物並不影響人的心。 寫下對您有感動的一節經文:這段經文的主要內容是什麼?對自己有什麼提示?以你所讀的經文,向神讚美、認罪及祈求? 放下一切讀聖經(一年讀經計劃): 士9-10   路5:17-39

Read More »

ข่าวสาร
教會消息

รายการ วันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2023

วันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2023 อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officialนมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officialประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8:15-9:00 น. ที่ห้อง 31 ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2023 ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล/คุณเหอฉีเหม่ย       ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/คุณเหอฉีเซิงผู้ทำพิธีมหาสนิท:

Read More »

下主日(二〇二三年四月二日)

9:30-9:50國,泰語聯合禱告會,10:00-11:30國,泰語聯合崇拜。在一樓大堂及YouTube : GBCBKK Official。每月第一主日08:15-09:00在31室舉行執事會禱告會。 下週崇拜   領  詩:潘作豐弟兄, 何奇美姊妹                     領  會:潘作豐弟兄, 何奇美姊妹講  員:陳文明傳道     主  餐:何澤平牧師司  琴:何張佳韻師母

Read More »

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2023

วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2023 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Officialภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2023 ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์           ผู้เทศนา: อ.มะลิ

Read More »

下主日(二〇二三年三月廿六日)

10:30-12:00國語崇拜。09:30-10:20主日學。在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。 下週崇拜 領  詩:陳潮進弟兄領  會:陳潮進弟兄講  員:何澤平牧師    司  琴:趙國婷姊妹

Read More »