GBC 2015 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”

สถานที่นมัสการ: คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19

รายการนมัสการทุกสัปดาห์ (ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือน)
รวีวารศึกษา: เวลา 9.30 น.
นมัสการ: เวลา 10.30 น.

รายการนมัสการสัปดาห์ต้นเดือน (ห้องประชุมใหญ่)
อธิษฐานรวม: เวลา 9.30 - 9.50 น.
นมัสการ: เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศ / ข่าวสารคริสตจักร

รายการวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย. 21- นมัสการออนไลน์

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 2021 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 … อ่านต่อ

รายการวันเสาร์ที่ 10 เม.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย. 2021

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 10 เม.ย. 2021 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 … อ่านต่อ

รายการรายการวันศุกร์ประเสริฐ และวันอีสเตอร์

รายการวันศุกร์ประเสริฐ (วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2021) - นมัสการรวม และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 รายการสัปดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที่ 4 … อ่านต่อ

หัวข้ออธิษฐาน

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังมีการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ อธิษฐานเผื่อการจัดการและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง รวมถึงการจัดหาวัคซีน และการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง … อ่านต่อ

วันนี้คุณเฝ้าเดี่ยวหรือยัง?

วันพุธที่ 14 เมษายน วันครอบครัว เฉลยธรรมบัญญัติ 32:3 “ประกาศ”

เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเจ้า จงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา Q1 คำพูดที่ว่า “การประกาศพระนามของพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า” อย่างไร? Q2 วันนี้เป็น … อ่านต่อ

วันอังคารที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 “การให้เกียรติแก่บิดามารดา”

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ @เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน @และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า Q1 ผลลัพธ์ของ … อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน ฟีลิปปี 2:3-5 “น้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์”

@อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี @แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว @อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว @แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ … อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ