เชิญร่วมนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์
主日早晨邀請您一同來讚美敬拜主!

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2023
2023年11月19日(主日)

ภาคภาษาไทย
นมัสการ เวลา 9.1510.50 น.
รวีวารศึกษา เวลา 11.0012.00 น.


崇拜時間 : 10.30 – 12.00
成人主日學 : 9.30 – 10.20
兒童主日學 : 10.00 – 12.00

LIVE! 直播

ติดตาม 官方帳號

ถวาย 奉獻

กรุณาใช้แอป Mobile Banking สแกน เพื่อโอนเงินเท่านั้น

เฝ้าเดี่ยว 靈修

การอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
ประจำวัน และอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่ม
ภายใน 1 ปี

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม “วางใจ” อิสยาห์ 26:3-4

ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์ จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิตย์เพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์ Q1 คำว่า

Read More »

2023年12月12日(二)經文:羅馬書4:13-17

承受世界的應許,藉信達成:1.神應許亞伯拉罕和他的後裔要承受世界不是透過律法,而是透過因信而得的義。2.若是屬於律法以下的人才是後裔,那人的信就沒有作用,神的應許也就無效了。所以不可能是屬於律法以下的人(血統上的猶太人)才是後裔(所應許的世界繼承者)。 3.律法是惹動天譴(神罰)的,哪裡沒有律法,哪裡就沒有違反律法的事。4.所以人得為後嗣是本於信,因為是本於信,因此就是神的恩典,這是為了讓應許一定會歸於一切後裔。這些後裔不單包含屬律法的以色列人,也包括那效法亞伯拉罕之信心的人。 5.亞伯拉罕是我們(猶太與外邦基督徒)的父,應驗了聖經所說「我立了你作多國的父」,這應許是在他所相信的那個生命給死人,使無變有的神眼前的。亞伯拉罕相信神是「造物者」,那我們真相信神是「造物者」嗎? 寫下對您有感動的一節經文:這段經文的主要內容是什麼?對自己有什麼提示?以你所讀的經文,向神讚美、認罪及祈求? 放下一切讀聖經(一年讀經計劃):

Read More »

ข่าวสาร
教會消息

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2023

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Officialภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2023 ผู้นำประชุม: คุณวิทย์ สุนทรนันท์     ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธรผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ  ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม

Read More »

下主日(二〇二三年十二月十七日)

10:30-12:00國語崇拜。09:30-10:20主日學。在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。 下週崇拜 領   詩:王力鵬弟兄   領  會:陳潮進弟兄講  員:杜光耀牧師   司  琴:何張佳韻師母收奉獻:洪素卿姊妹、晏祥仙姊妹、李映琴姊妹、趙國蕊姊妹

Read More »

รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2023

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:15 -10:50 น. รวีวารศึกษา เวลา 11:00 – 12:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 และ YouTube : GBCBKK Officialภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 10:30 -12:00 น. รวีวารศึกษา เวลา 09:30 – 10:20 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2023 ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล     ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธรผู้เล่นดนตรี: ทีมนมัสการ  ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณฑิฆัมพร ศรีศิลปวงศ์

Read More »

下主日(二〇二三年十二月十日)

10:30-12:00國語崇拜。09:30-10:20主日學。在一樓大堂及 YouTube : GBCBKK Official 。 下週崇拜 領   詩:康美然姊妹   領  會:楊樹群弟兄講  員:杜光耀牧師   司  琴:何張佳韻師母收奉獻:洪素琴姊妹、晏祥仙姊妹、李映琴姊妹、趙國蕊姊妹

Read More »