รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                   
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณกอบกาญจน์ ลี      
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                                                              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร ชาวเมืองแมน คุณอุไรพร จิตวารี   
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ :ยอห์น 1:3-4
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เมื่อพระองค์ตรัส พระองค์ทรงเป็นศิลา ผู้อารักขา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 11:1-15 คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”              
เทศนา : “ลาซารัส”ยอห์น 11:1-57อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย                
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :   “เมื่อพระองค์ตรัส”                              
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

主日崇拜程序
二四年二月十八日十時卅分

領  詩:王力鵬弟兄     
領  會:蔡偉才弟兄
講  員:何澤平牧師     
司  琴:何張佳韻師母
收奉獻:洪素卿姊妹、晏祥仙姊妹、趙國蕊姊妹、趙國蕊姊妹

宣    召:                                                        
唱詩讚美神:開啓雙眼  耶和華是我牧者    耶穌,我的耶穌
默想神的話:以賽亞書 40:11
禱    告:
奉獻禱告:                                                                              
唱    詩:第308首 感謝神(3節全唱)
詩班獻詩:讚美中信心不斷升起
讀    經:約翰福音10:1-10(新約 141頁)
講    道: “耶穌是好牧人” 約翰福音10:1-10
回 應 詩:(呼召)第91首 讚美耶穌 (3節全唱)
報    告:
祝    福:
唱    詩: “讚美一神”
默禱、散會:

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณชนมน ชูมาปาน    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา คุณฑิฆัมพร    
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ :วิวรณ์ 15:3-4
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ยกมือของท่าน นามอัศจรรย์ เพียงผู้เดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 10:22-42 คุณชนมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิชาญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้ายิ่งใหญ่”                                     
เทศนา : “(ไม่) ฟังเสียงของเรา” ยอห์น 10:22-42อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ราชาแห่งดวงใจ”                                
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

主日崇拜程序
二四年二月十一日十時卅分

領  詩:楊樹群弟兄     
領  會:楊樹群弟兄
講  員:何澤平牧師     
司  琴:趙國婷姊妹
收奉獻:洪素卿姊妹、晏祥仙姊妹、趙娟姊妹、趙國蕊姊妹

宣    召:     
唱詩讚美神:
全然向禰,恩典之路愛,我願意
默想神的話:
傳道書 11:6
禱    告:
奉獻禱告:                       
唱    詩:
第310首 數算主恩 (3節全唱)
讀    經:
約翰福音9:1-12(新約 137頁)
講    道: “趁著白日多作主工”   
約翰福音9:1-12
回 應 詩:(呼召)
第79首 主愛超越(4節全唱)
報    告:
祝    福:
唱    詩:
“讚美一神”
默禱、散會:

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/อ.เหอจื้อผิง     
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณหลี่เยี่ยนหมิง
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์          
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจางจ้าน
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ     
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรพรรณา คุณวรทัย คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวเจวียน คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย

ใคร่ครวญพระวจนะ :เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราจะเข้ามาสรรเสริญ ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู หมดทั้งชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ฟิลิปปี 3:12-14”            
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Jesus, I Love You”                                
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจางจ้าน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”                          
เทศนา : “ความตั้งใจในปีใหม่” “ฟิลิปปี 3:12-14” อ.เหอจื้อผิง/คุณหลี่เยี่ยนหมิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า”                     
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

5/800