รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                   
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี ยงปิยะกุล     
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชนมน คุณณัฐฐิติชญา            
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “โรม 8:28”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าจะรักและบูชา แสงนำทาง ทุกวันเวลาข้าสาธุการ พระเจ้ายิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 13:18-30 คุณพรรณี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “หัวใจนมัสการ”                                       
เทศนา : “คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” “ยอห์น 13:18-30” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ได้ยินเสียงของพระเจ้า”                      
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

主日崇拜程序
二四年六月十六日十時卅分

領  詩:王力鵬弟兄      
領  會:蔡偉才弟兄
講  員:何澤平牧師     
司  琴:何張佳韻師母
收奉獻:徐慕貞姊妹、朱錦榮姊妹、李映琴姊妹、趙小花姊妹

宣    召:                                                     
唱詩讚美神:安靜  禱告  我需要有禰我生命中
默想神的話:以賽亞書 52:13
禱    告:
奉獻禱告:                                                                               
唱    詩:第394首 將最好獻主(3節全唱)
讀    經:約翰福音 2:9-12(新約128頁)
講    道: “時候到了!” 約翰福音 2:9-12
回 應 詩:(呼召)第345首 主領我何往必去(4節全唱)
報    告:
祝    福:
唱    詩:“讚美一神”
默禱、散會:

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล   
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณภัทรียา ชาวเมืองแมน    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                 
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรินพร ชาวเมืองแมน คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “ฮีบรู 12:28-29”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระบิดาในสวรรค์ ราชาแห่งดวงใจ พระองค์ดี
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 5:1-19 คุณภัทรียา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุเมธ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”                          
เทศนา : “การให้ด้วยใจกว้างขวาง” “เนหะมีย์ 5:1-19”  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์                                                      
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยน” 
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

主日崇拜程序
二四年六月九日十時卅分

領  詩:楊樹群弟兄      
領  會:楊樹群弟兄
講  員:陳伯洪牧師     
司  琴:段 娜姊妹
收奉獻:徐慕貞姊妹、朱錦榮姊妹、李映琴姊妹、趙小花姊妹

宣    召:                                                     
唱詩讚美神:我們成爲一家人 寶貴十架  真實的悔改
默想神的話:申命記 6:5
禱    告:
奉獻禱告:                                                                               
唱    詩:第299首 奇異恩典(4節全唱)
讀    經:彼得前書 2:9-12(新約328頁)
講    道: “寄居世界的聖潔祭司”  彼得前書 2:9-12
回 應 詩:(呼召)第331首 成為我異象(4節全唱)
報    告:
祝    福:
唱    詩: “讚美一神”
默禱、散會:

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล/อ.เหอจื้อผิง          
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปะวงศ์
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง  
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหยางเหวินกวาง    
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรพรรณา คุณวรทัย คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณจูจินหรง คุณจ้าวเสี่ยวหัว

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 150:6”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ มีสหายเลิศคือพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ดาเนียล 3:8-18”  คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย-จีน : “I Surrender All”  
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหยางเหวินกวาง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เวลานี้”
เทศนา : “สามผู้กล้าสัตย์ซื่อจนตาย”  “ดาเนียล 3:1-30” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“สรรเสริญแด่พระเจ้า”           
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

5/833