สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล     
ผู้เทศนา : อ.สมพร แดนยินดี
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ                      
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 16:8”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเจ้ายิ่งใหญ่ เราจะเดินในทางของพระเยซู มองที่พระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ลูกา 10:1-20”             
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “คำอธิษฐาน”                                          
เทศนา : “ผู้ส่งข่าวดีของพระคริสต์” “ลูกา 10:1-20”
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : เปลี่ยน”                                               
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

主日崇拜程序
二〇二三年一月廿九日十時卅分

領  詩:何張佳韻師母  
領  會:陳潮進弟兄
講  員:何澤平牧師     
司  琴:趙國婷姊妹

宣    召:     
唱詩讚美神:
榮耀都歸主   榮耀神羔羊    因為禰
默想神的話:
以賽亞書 40:3   
禱    告:
奉獻禱告:                       
唱    詩:
第354首 獻己於主(4節全唱)
讀    經:
約翰福音 1:19-34(新約 125頁)
講    道: “施浸約翰的見證!”  
約翰福音 1:19-34
回 應 詩:(呼召)
信靠順服(4節全唱)
報    告:
祝    福:
唱    詩:
“讚美一神”
默禱、散會:

主日崇拜程序
二〇二三年一月廿二日十時卅分

領  詩:康美然姊妹     
領  會:孫智慧弟兄
講  員:何澤平牧師     
司  琴:何張佳韻師母

宣    召:     
唱詩讚美神:
敬拜主   成為我異象    我已經決定
默想神的話:
以西結書36:26  
禱    告:
奉獻禱告:            
唱    詩:
第310首 數算主恩(3節全唱)
讀    經:
以弗所書 4:20-24(新約 268頁)
講    道: “新年新人”  
以弗所書 4:20-24
回 應 詩:(呼召)
第323首 信靠耶穌真是甜美(4節全唱)
報    告:
祝    福:
唱    詩:
“讚美一神”
默禱、散會:

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                   
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : คุณบุญญา นากดี              
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 100:4”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พรุ่งนี้ เราจะเปล่งเสียงโมทนา เรานมัสการ พระองค์ทรงสมควร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “2 โครินธิ์ 5:11-21”      
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :  “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”                             
เทศนา : “ชีวิตที่ถูกสร้างใหม่” “2 โครินธิ์ 5:11-21”
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :  “สายใย”                                        
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : อ.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ผู้เล่นดนตรี : คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม

ใคร่ครวญพระวจนะ : “ปฐมกาล 1:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฉันชอบดูภูเขา ฉันได้วางใจในพระเจ้า องค์พระเยซูคริสต์ที่รัก สรรเสริญและโมทนา ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “อิสยาห์ 40:1-11; 27-31”
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :  “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
เทศนา : “จงชูใจ…รับกำลังใหม่” “อิสยาห์ 40”
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า”   
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

5/692