หัวข้อ: “นี่หรือพระคริสต์”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 7:25-44
ผู้เทศนา: อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล

หัวข้อ: “เหตุผลที่…ไม่ต้อนรับพระเยซู”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 7:10-24
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

หัวข้อ: “พระเยซูคริสตไม่ได้รับการยอมรับ”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 7:1-9
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

หัวข้อ: “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต”
題目:
我就是生命的糧。
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 6:25-71
聖經經文:約翰福音6:25-71
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
講員:陳德利傳道
ผู้แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻譯:何澤平牧師

หัวข้อ: “พระเยซูเดินบนทะเล”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 6:16-24
ผู้เทศนา: คุณวิทย์ สุนทรนันท์

5/184