หัวข้อ: “การชำระพระวิหาร”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 2:12-25
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

หัวข้อ: “เป็นคนของพระคริสต์หรือเปล่า? II”
ข้อพระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 11:16-33
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

หัวข้อ: “กลับคืนสู่ความรักครั้งแรก”
ข้อพระคัมภีร์: วิวรณ์ 2:1-7
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

หัวข้อ: “พระวจนะนั้นทรงพลานุภาพ”
題目:
“神的話語大有能力”
ข้อพระคัมภีร์: ฮีบรู 4:12
聖經經文:希伯來書 4:12
ผู้เทศนา: อ.สุมาลี ภัทรประภากร
講員:Sumalee講師
ผู้แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻譯:何澤平牧師

หัวข้อ: “ความสำเร็จ คือ…?”
ข้อพระคัมภีร์: ปฐมกาล 39:1-23
ผู้เทศนา: อ.อนุชา ขอบปี

5/164