หัวข้อ: “ใจใหม่”  
題目:“新心”
ข้อพระคัมภีร์: เอเสเคียล 36:26-27
聖經經文:以西結書36:26-27
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณดรุณี
翻 譯:熊媛媛姊妹

หัวข้อ: “อิมมานูเอล”  
題目:“以馬內利!”
ข้อพระคัมภีร์: มัทธิว 1:18-25; อิสยาห์ 9:6
聖經經文:馬太福音1:18-25; 以賽亞書9:6
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง
講員:何澤平牧師
ผู้แปล: คุณจินตนาภรณ์
翻 譯:李尤尤姊妹

หัวข้อ: “การให้อภัย”
ข้อพระคัมภีร์: 2 โครินธ์ 2:5-11
ผู้เทศนา: คุณจำเริญ เที่ยงธรรม

หัวข้อ: “เจ้ารักเราหรือ”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 21:1-19
ผู้เทศนา: คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์

หัวข้อ: “ปัญญาอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้า”
ข้อพระคัมภีร์:  สุภาษิต 1:20-33
ผู้เทศนา: คุณอภิทาน ลี

5/74