ขอทรงโปรดปรานผู้รับใช้ของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์#จะมีชีวิตและ#จะถือพระวจนะของพระองค์

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดี จึงร้องทูลขอ “การโปรดปราน” จากพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อข้าพระองค์”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง และ อ่าน เอเฟซัส 5:1-2 ช้าๆ 2-3 รอบ เพื่อคุณจะเข้าใจถึง “การเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า” อธิษฐานทูลขอให้ชีวิตของคุณเป็นโปรดปรานของพระองค์
หมายเหตุ: เอเฟซัส 5:1-21 เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก 2 และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  อพยพ 34-35  มัทธิว 22:23-46

ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้
เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง

Q1 ผู้เขียนฮีบรูได้ให้ “คำจำกัดความ” ของคำว่า “ความเชื่อ” อย่างไร?
Q2 “คำจำกัดความ” ของคำว่า “ความเชื่อ” ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่าง “มั่นคงในความเชื่อ” อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 2:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 2:9 ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์** (คนที่เชื่อและรอคอยพระเจ้า)


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  อพยพ 31-32  มัทธิว 22:1-22

แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว
คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา #ด้วยจิตวิญญาณและ#ความจริง
เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์

Q1 “การนมัสการที่ถูกต้อง” คือการนมัสการแบบไหน? (สังเกตคำหลัง #)
Q2 “เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์” มีส่วนช่วยให้ “ชีวิตแห่งการนมัสการ” ของคุณ (ทั้งในวันอาทิตย์ และส่วนตัว) มีความหมายมากขึ้นอย่างไร? (ดู ฮีบรู 11:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  อพยพ 29-30  มัทธิว 21:23-46

พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้น#จะประพฤติตามคำของเรา
และ#พระบิดาจะทรงรักเขา #แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา
 และ#จะอยู่กับเขา ผู้ที่ไม่รักเรา #ก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา

และคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเรา แต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา

Q1 “คนที่รักพระเยซู” และ “คนที่ไม่รักพระเยซู” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2 “คำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเรา แต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา” พระเยซูคริสต์กำลัง “เตือนสติ” คุณในเรื่องใด? (ดู มัทธิว 7:21 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 7:21 “มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  อพยพ 27-28  มัทธิว 21:1-22

บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าลืมคำสอน**ของเรา
แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติ**ของเรา

เพราะสิ่งเหล่านี้#จะให้วันเดือนปี ชีวิตยืนยาว
และ#อำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้บอกถึง “ผลลัพธ์” ของการรักษาบัญญัติของพระเจ้าไว้ 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า มีสิ่งใดในชีวิตของคุณที่ทำให้ “ใจ” ของคุณ “ลืมคำสอน” และ “ไม่รักษาบัญญัติ” ของพระเจ้า จนคุณไม่ได้รับสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้? อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: คำสอน**และบัญญัติ**ในที่นี้ หมายถึง คำสอนและบัญญัติของพระเจ้า ที่ถูกสอนและถ่ายทอดโดยพ่อแม่ไปยังลูกหลาน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  อพยพ 25-26   มัทธิว 20:17-34

5/4611