พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์
ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีต้องการ “ความเข้าใจ” และ “เรียนรู้” เกี่ยวกับ “พระบัญญัติ” ของพระเจ้า? (ดู สดุดี 119:9 ประกอบ)
Q2 คุณต้องการ “ความเข้าใจ” และ “เรียนรู้” เกี่ยวกับ “พระบัญญัติ” ของพระเจ้าในเรื่องใดมากที่สุด? อธิษฐานขอความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้นให้เป็นจริงในชีวิตของคุณ
หมายเหตุ: สดุดี 119:9 หนุ่มๆ จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 42-44 1 ยอห์น 1

เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่า@ต่อพระบิดา (คำว่า บิดา ของทุกตระกูล ทุกชาติ
ในสวรรค์ก็ดี  ที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่า พระบิดา)

Q1 เวลาที่เปาโลอธิษฐาน ท่านใช้ “คำสรรพนาม” เรียก “พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูดสุด” ผู้อยู่ในสวรรค์ว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำพูดที่ว่า “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา” หนุนใจคุณให้อธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร? (ดู มัทธิว 7:11 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 7:11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์)


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 40-41  2 เปโตร 3

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็@เป็นสุข
เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะ@ ได้รับมงกุฎแห่งชีวิต
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

Q1 “ความอดทน” มีผลต่อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้เผชิญหน้ากับ “การทดลอง” หรือ “การข่มเหง” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพราะการที่คุณเป็นคริสเตียนอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:10-12 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:10-1210 “บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา 11 “เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 37-39  2 เปโตร 2

ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มาก
@เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้

Q1 ทำไม “ความรัก” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ “การสามัคคีธรรม” ระหว่างพี่น้องในคริสตจักร? (สังเกตคำหลังคำ “เพราะว่า”)
Q2 คุณจะทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้ “เป็นจริง” ในคริสตจักรพระคุณอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 3:18 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 3:18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 35-36  2 เปโตร 1

ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่าน@เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน  ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า @ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง

Q1 คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ จะมี “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำพูดที่ว่า “ท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์” กำลังเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 6:20 ประกอบ)
หมายเหตุ:  1 โครินธ์ 6:20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 33-34  1 เปโตร 5

5/4913