คนได้ปลูกมันไว้@ในพระนิเวศของพระเจ้า
มันเจริญขึ้น@ในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลาย
มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่

Q1 ผู้เขียนสดุดีเปรียบเทียบ “การดำเนินชีวิตของผู้ที่เชื่อ” เหมือนกับ “ต้นไม้ที่เติบโต” รวมถึงบอก “เคล็ดลับ” ที่ทำให้ต้นไม้เติบโตขึ้นคือ… (สังเกตคำหลัง @ และ ดู ยอห์น 15:4 ประกอบ)
Q2 คำพูดที่ว่า “มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” จะเป็นจริงในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู ยอห์น 15:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 15:4 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นยอห์น 15:16 ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศาวดาร 28-29  ยอห์น 17

ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมาก
แต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละ @จะดำรงอยู่ได้

Q1 “พระประสงค์ของพระเจ้า” มีความเกี่ยวข้องกับ “แผนงานเป็นอันมาก” ของมนุษย์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู สุภาษิต 16:1-3 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบจนคุณเข้าใจถึง “ความจริง” ของความสำเร็จ อธิษฐานมอบแผนงานต่างๆ ที่คุณมีไว้กับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจ
หมายเหตุ: สุภาษิต 16:1-31 แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า 2 ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขา แต่พระเจ้าทรงชั่งจิตใจ 3 จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้า และแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศาวดาร 25-27  ยอห์น 16

จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า
และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์
@ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน@ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน

Q1 “พระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้น” ของพระเจ้า ในความหมายของผู้เขียนสดุดี คืออะไรบ้าง?
Q2 ทบทวนถึง “พระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้น” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง ใช้เวลานี้สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศาวดาร 23-24  ยอห์น 15

พระองค์@ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย
และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์@ทรงเพิ่มแรง
แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว

Q1 พระเจ้าทรง “ช่วยเหลือ” คนของพระองค์ที่ “อ่อนเปลี้ย” “ไม่มีกำลัง” และ “เหน็ดเหนื่อย” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ เหมือนกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกต่อผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ใน มัทธิว 11:28 ถ้าคุณกำลัง “อ่อนเปลี้ย” “ไม่มีกำลัง” และ “เหน็ดเหนื่อย” ใช้เวลานี้อธิษฐานพักสงบกับพระเจ้า และขอกำลังจากพระองค์ (ดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศาวดาร 21-22  ยอห์น 14

จงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธ
อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อน @มีแต่จะชั่วไป
เพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไป
แต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้า@จะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “ผลลัพธ์” ของ “คนที่ไม่สามารถระงับความโกรธ” และ “คนที่สามารถระงับความโกรธ” อย่างไร? (ดูเรื่องราวของคาอินใน ปฐมกาล 4:8-16 ประกอบ)
Q2 คุณจะใช้พระคัมภีร์ตอนนี้ “เตือนสติ” ของคุณในเวลาที่คุณโกรธอย่างไร? (ดู เอเฟซัส 4:26 ประกอบ)
หมายเหตุ: ปฐมกาล 4:8-16 คาอินฆ่าอาแบลน้องชายของตนเองด้วยความโกรธ และในตอนท้ายโดนขับไล่พเนจรจากบ้านของตนเองเอเฟซัส 4:26 จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศาวดาร 19-20  ยอห์น 13:21-38

5/4735