วันจันทร์ที่ 11 กันยายน โรม 1:19-20 “ไม่มีข้อแก้ตัว”

เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว
สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์
ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง
ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

Q1 ทำไมเราจึง “ไม่มีข้อแก้ตัว” ว่า “พระเจ้าไม่มีอยู่จริง”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า…” “ตั้งแต่…” และ “ก็ได้…”)
Q2 ชีวิตของคุณ “ยุ่งมาก” (ข้อแก้ตัว) จนลืมไปหรือเปล่าว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่” ถึงเวลาที่คุณจะหาเวลาหยุดพัก และตระหนักได้ว่า “พระเจ้าทรงรอคอยคุณอยู่” (อ่าน วิวรณ์ 3:20 ประกอบ)
หมายเหตุ: วิวรณ์ 3:20 นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 10-12   2 โครินธ์ 4

Speak Your Mind

*