วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน โรม 6:10-11 “การตาย” & “การเป็นขึ้นมา”

ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียวเป็นพอ
แต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้น พระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้า
เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป
และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

Q1 เปาโลได้เปรียบเทียบ “การตาย” และ “การเป็นขึ้นมา” ของพระเยซูคริสต์ กับ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” และ “มี”)
Q2 “การตาย” และ “การเป็นขึ้นมา” ของพระเยซูคริสต์มีผลต่อ “การดำเนินชีวิต” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 46-47        ฮีบรู 6

Speak Your Mind

*