วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 1 โครินธ์ 6:17 “คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า”

แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์

Q1 “คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า” จะมีลักษณะชีวิตอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ก็”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 45-46   1 ยอห์น 2

Speak Your Mind

*