ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Speak Your Mind

*