สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 17 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表二〇一九年二月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 27:4-16
นมัสการด้วยเพลงสั้น : มองที่พระองค์ ข้าจะรักและบูชา พระองค์ทรงสมควร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “มีคาห์ 4:1-5” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : “ความปรารถนาของเปาโล” “โรม 1:8-15” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “คำอธิษฐาน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*