วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 1 เธสะโลนิกา 5:18 “ทุกกรณี”

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย

Q1 ทำไมเปาโลจึง “หนุนใจ” ผู้ที่เชื่อให้ “ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะนี่แหละ” “เพื่อ”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐาน “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ เรื่องราว” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณช่วงนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25    มาระโก 14:1-26

Speak Your Mind

*