วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ยากอบ 1:5 “ขอสติปัญญา”

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า
(1) ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวง (2) ด้วยพระกรุณาและ
(3) มิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็ „(4) จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

Q1 ยากอบให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 4 ประการ เพื่อหนุนใจเราให้ “อธิษฐานขอสติปัญญา” จากพระเจ้า เมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบาก ดังนี้
Q2 “เหตุผล” ทั้ง 4 ประการหนุนใจคุณใน “การอธิษฐาน” และ “การมีชัยชนะ” เหนือปัญหาต่างๆ ที่คุณมีอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 30-31    มาระโก 15:1-20

Speak Your Mind

*