หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐานจะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ
2.สถานการณ์เลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ เผื่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้จัดการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม และถูกต้อง ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบ ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย3.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการดำเนินงานไทย คณะกรรมการดำเนินงานจีน ผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมตัวทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2019
4.วันนี้ (3 มีนาคม) ซึ่งเป็นวันรวีวาระศึกษาของคริสตจักร เผื่อรายการในวันนี้ทั้งในช่วงเช้า และช่วงบ่าย ที่จะช่วยให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรวีฯ และรู้จักกันและกันมากขึ้นระหว่างภาคภาษาจีน และภาษาไทย
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
6.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณวิทย์ คุณพิชิต และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*