สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 10 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  10 มีนาคม ค.ศ. 2019     เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พรุ่งนี้ สิ่งเดียว ตลอดชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “โคโลสี 3:1-14” คุณวรรณนิสา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณ”
เทศนา : “บทเรียนจากคำอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี”  “มัทธิว 26:36-46” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*