หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน จะเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณ
2.การจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง (24 มี.ค) ขอให้การจัดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อยและความสงบ ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย3.สถานการณ์ฝุ่น 25 ที่ จ.เชียงใหม่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นจำนวนมาก สถานการณ์ภัยแล้งที่ค่อยๆ ปรากฏชัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ที่ยังมีการยิงและวางระเบิดเป็นระยะๆ
4.การนมัสการ “วันศุกร์ประเสริฐ” ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน เวลา 19.00 น. และการนมัสการใน “วันอีสเตอร์” โดยจะมีการนมัสการรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน เวลา 7.00-7.50 น. รับประทานอาหารเช้าด้วยกัน เวลา 8.00-9.00 น. และ นมัสการรวมเวลา 10.00-12.00 น.
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
6.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการดำเนินงานไทย คณะกรรมการดำเนินงานจีน ผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่ ในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ในปีนี้
7.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
8.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*