วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม สุภาษิต 18:10 “พระนามของพระเจ้า”

พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง
คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย

Q1 “พระนามของพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “คนชอบธรรม” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น” “และ”)
Q2 “พระนามของพระเจ้า” มีส่วนทำให้ชีวิตของคุณ “เข้มแข็ง” และ “ปลอดภัย” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 15-16    ยอห์น 3:1-18

Speak Your Mind

*