วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม สดุดี 103:6 “การแก้แค้นเป็นของพระเจ้า”

พระเจ้าทรงประกอบการแก้แทนและการยุติธรรม
ให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับ

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สนับสนุนความจริงที่ว่า “การแก้แค้นเป็นของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35ก ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึงเรื่องราวที่คุณรู้สึกคับแค้นใจ หรือไม่ได้รับความยุติธรรม  มอบเรื่องราวเหล่านั้นให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการ
หมายเหตุ: เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35ก “การแก้แค้นและการตอบสนองเป็นของเรา”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 17-18    ยอห์น 3:19-36

Speak Your Mind

*