วันอังคารที่ 11 มิถุนายน โรม 5:8 “สำแดงความรัก”

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย
คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

Q1 พระเจ้าทรง “สำแดงความรัก” ของพระองค์ต่อมนุษย์อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ”)
Q2 คุณจะ “สำแดงความรักของคุณต่อคนอื่นๆ” เหมือนที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่อคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 1-2    ยอห์น 19:23-42

Speak Your Mind

*