วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน ฮีบรู 13:16 “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย”

จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน
เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

Q1 “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย” มี 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย” ทั้ง 2 ประการเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 6-8   ยอห์น 21

Speak Your Mind

*