วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 1 ยอห์น 5:18 “รู้ว่า..”

เราทั้งหลายรู้ว่า คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป
แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา

Q1 ยอห์นบอกถึง “ความจริง” ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของ “คนที่เกิดจากพระเจ้า” หรือ “คนที่เป็นบุตรของพระเจ้า” ไว้ 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อธิษฐานขอให้ “ความจริง” ทั้ง 3 ประการเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพื่อคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าจะ “รู้ว่า” คุณคือ “คนที่เกิดจากพระเจ้า” และรู้ว่าคุณคือ “บุตรของพระเจ้า”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 9-10   กิจการ 1

Speak Your Mind

*