สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 12 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  12 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณชนมน คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด พระเจ้าทรงเลี้ยงดู ไม่ใช่ตัวข้า จากวันนั้น
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “เฉลยธรรมบัญญัติ 20:1-10” คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “คำอธิษฐาน”
เทศนา : “คำอธิษฐานของคนโรคเรื้อน” “ลูกา 5:12-13” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*