สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 19 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  19 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอรวรรณ คุณภัทรพร
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณชัยพรเชิญชวนนมัสการ : “โคโลสี 3:17
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เริ่มให้ถูก ฮาเลลูยา คำอธิษฐาน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ปฐมกาล 4:1-12” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เวลานี้”
เทศนา : “คาอินและอาแบล” “ปฐมกาล 4:1-26” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*