สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 26 พฤษภาคม 2019

國語部程序表 二〇一九年五月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอมณี คุณสุภัทรา
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ : “เยเรมีย์ 20:18
นมัสการด้วยเพลงสั้น : แสงนำทาง พระเจ้าทรงครอบครอง จิตใจข้าสุขสบาย พระคุณพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “โรม 8:18-27” คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : “สัตย์ซื่อจนวันตาย (สเมอร์นา) “วิวรณ์ 2:8-11” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ทรงสมควร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*