หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรง ทั้งในกรุงเทพฯ ที่มีการลอบวางระเบิด และทางภาคใต้ที่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่3.การรับบัพติสมาของพี่น้อง 5 ท่าน คุณเป็นไท พิมพ์ทอง คุณกสานติ์ หิมะสุข คุณศุภพร ครรชนะ คุณวรินธร เตชะรักษ์พงศ์ และคุณซุนหมิ่น อธิษฐานเพื่อการเติบโตและการติดตามพระเยซูคริสต์
4.ค่ายคริสตจักร 10-12 สิงหาคม 2019 “หยั่งราก เกิดผล” อธิษฐานเผื่อวิทยากรค่าย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เผื่อกรรมการค่าย การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง ความปลอดภัย รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
5.การประชุมในวันนี้: การประชุมรับรองสมาชิก (หลังนมัสการ) การประชุมของกรรมการดำเนินงานภาคภาษาจีน การประชุมครูรวีฯ ภาคภาษาไทย
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสมร คุณธีระ
คุณทวี คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*