หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายคริสตจักร 10-12 สิงหาคม 2019 “หยั่งราก เกิดผล” ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อพระวจนะขอพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตทุกๆ คน และเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้า3.วันนี้เป็นวันมิชชั่นของคริสตจักร “ถึงเวลาเก็บเกี่ยว” อธิษฐานเผื่อวิทยากร อ.เดวิด ชาง และผู้ล่าม อ.เหอจื้อผิง สำหรับการเทศนาช่วงเช้า และบ่าย ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณ และภาระใจในเรื่องมิชชั่น
4.มิชชั่นทีมของกลุ่มเซลภาคภาษาจีน ที่จะช่วยจัดค่ายครอบครัวให้คริสตจักรอาเซียนภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2019 อธิษฐานเผื่อทีมงาน รายการ และความปลอดภัยในการเดินทาง
5.มิชชั่นทริปไปจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนประถมที่โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2019 อธิษฐานเผื่อทีมงาน รายการ และความปลอดภัยในการเดินทาง
6.อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมิชชันนารีคนไทยที่ถูกส่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐในประเทศต่างๆ ทั้งในเรื่องการปรับตัว การทำงาน ชีวิตครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ และการมีส่วนร่วมรับใช้กับคริสตจักรท้องถิ่น

Speak Your Mind

*