วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม เอเฟซัส 6:18 “จงอธิษฐาน”

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา
ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน

Q1 เปาโลให้ “คำแนะนำ” อย่างน้อย 4 ประการ เกี่ยวกับ “การอธิษฐาน” คืออะไรบ้าง?
Q2 “คำแนะนำ” ทั้ง 4 ประการ จะช่วยให้คุณใช้เวลามากขึ้นในการอธิษฐานอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 34-36        โคโลสี 2

Speak Your Mind

*