วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม ยอห์น 11:40 “ถ้าเจ้าเชื่อ…”

พระเยซูตรัสกับเธอ (มารธา) ว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า
ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

Q1 อะไรคือ “ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” ที่มารธาจะได้เห็น? (ดู ยอห์น 11:43-44 ประกอบ)
Q2 “ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 11:43-44 43 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียง ตรัสว่า “ลาซารัสเอ๋ย ออกมาเถิด” 44 ผู้ตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “จงแก้ผ้าที่พันออกเสีย แล้วปล่อยเขาเถิด”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 22-23        ทิตัส 1

Speak Your Mind

*