วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ ฟีลิปปี 4:13 “ผจญทุกสิ่งได้”

ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้
โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหา ใดบ้าง ที่คุณควรจะนำมาปรึกษา และร้องทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า? ถึงเวลาหรือยังที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาหาพระองค์
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณทุกๆ วันได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 39-40         มัทธิว 23:23-39

Speak Your Mind

*