วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:22 “ประพฤติตาม”

“แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็น@การลวงตนเอง”

Q1 ยากอบเรียก “คนที่ฟังคำสอนของพระเจ้า แต่ไม่ทำตาม” เป็นคนแบบไหน? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ลูกา 6:46 ที่ว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น” เตือนสติและหนุนใจคุณในการที่จะเชื่อฟังและประพฤติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 4-5             มัทธิว 24:29-51

Speak Your Mind

*