วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 18:13 “ฟัง&ได้ยิน”

ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยิน(ฟัง)
ก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง “การฟัง” กับ “การได้ยิน” อย่างไร? (ดูคำหลัง @ และหมายเหตุประกอบ)
Q2 วันนี้คุณเป็น “ผู้ฟังที่ดี” แค่ไหน? โดยเฉพาะ “การได้ยิน” เสียงของพระเจ้าในการนมัสการวันนี้ และในแต่ละวันของการดำเนินชีวิต
หมายเหตุ : “การฟัง” หมายถึง “ตั้งใจสดับ คอยรับเสียงด้วยหู เข้าใจถึงสิ่งที่ได้ยิน” ส่วน “การได้ยิน” หมายถึง “รับรู้เสียงด้วยหูว่า มีเสียงอะไรเกิดขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 6-7             มัทธิว 25:1-30

Speak Your Mind

*