วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ อพยพ 24:12 “ขึ้นมาหาเรา”

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่น
เราจะให้แผ่นศิลาอันมีข้อพระธรรม
และข้อบัญญัติซึ่งเราจารึกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา”

Q1 คำว่า “ขึ้นมาหาเรา” “คอยอยู่ที่นั่น” “เราจะให้” “บัญญัติ” และ “เพื่อเก็บไว้” ช่วยให้คุณเห็นภาพของ “การใช้เวลากับพระเจ้า” ของโมเสสอย่างไร?
Q2 คุณจะมี “เวลาส่วนตัวที่มีคุณภาพ” กับพระเจ้าเหมือนที่โมเสสมีในแต่ละวันได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 17-18         มัทธิว 27:27-56

Speak Your Mind

*