วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ มาระโก 8:34ข “สาวกของพระเยซูคริสต์”

“ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้น@เอาชนะตัวเอง
และ@รับกางเขนของตนแบก และ@ตามเรามา”

Q1 คนที่ต้องการจะติดตามเป็น “สาวกของพระเยซูคริสต์” จะต้องทำสิ่งใดบ้าง?
Q2 อะไรคือ “สิ่งที่คุณต้องเอาชนะ” และ “กางเขน” ที่คุณต้องแบกเพื่อแสดงให้ทุกคนรู้ว่า “คุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 9-10      มาระโก 5:1-20

Speak Your Mind

*