วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ มัทธิว 25:21 “ความสำเร็จ”

นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นทาส@ดีและ@สัตย์ซื่อ
เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก
เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’

Q1 นาย (พระเจ้า) ทรงมี “หลักการ” ในการตัดสินเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” ของทาส (ผู้ที่เชื่อ) อย่างไร?
Q2 คุณจะนำหลักการเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 13-14    มาระโก 6:1-29

Speak Your Mind

*