วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ยอห์น 14:1-2 “มีที่อยู่เป็นอันมาก”

@อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย
ท่านวางใจในพระเจ้า @จงวางใจในเราด้วย
ในพระนิเวศของพระบิดาเรา@มีที่อยู่เป็นอันมาก
@ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว
เพราะเรา@ไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ “ความมั่นใจ” เกี่ยวกับ “ชีวิตหลังความตาย” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ความจริงที่ว่า “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก” หนุนใจคุณให้ “บอกข่าวดี” ในเรื่องนี้กับคนอื่นๆ ที่ไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 1-3         ลูกา 4:1-30

Speak Your Mind

*