วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ฮีบรู 12:1 “ชีวิตที่เติบโต”

เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว
ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น
ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา

Q1 คำว่า “ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่” “บาปที่เกาะแน่น” “วิ่งแข่ง” “ความเพียรพยายาม” และ “ได้กำหนดไว้” เกี่ยวข้องกับ “การมีชีวิตที่เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ” อย่างไร?
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดที่เป็น “ตัวถ่วง” ในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้น และเดินหน้ากับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 22-24             ยอห์น 8:31-59

Speak Your Mind

*