หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (1) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (2) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (3) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (4) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (5) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (6) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (1) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (2) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (3) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (4) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (5) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (6) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย และทั่วโลกในเวลานี้ มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมาก ขอพระเจ้าทรงเมตตา ประทานสติปัญญาให้กับคณะรัฐบาลทั่วโลก ในการดูแลจัดการทั้งการป้องกัน การรักษา เพื่อจะลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ และลดจำนวนผู้เสียชีวิต [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
(ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทั้งเอเซีย โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และเริ่มมีคนติดเชื้อในตะวันออกกลาง ยุโรป โดยเฉพาะที่อิตาลี ขอพระเจ้าเมตตาในการควบคุมโรค การคิดค้นวัคซีนและยารักษา รวมถึงการเฝ้าระวัง การปัองกัน ในประเทศไทยที่อาจจะเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน ที่เป็นแหล่งกำเนิด เผื่อรัฐบาลจีนในการควบคุมการระบาด และการเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองที่ถูกปิดเมืองห้ามเข้า-ออก ในเวลานี้ รวมถึงการเฝ้าระวังในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่เริ่มมีคนป่วยเพราะไวรัสนี้มากขึ้น [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
(ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้าและเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานประกาศคริสตมาสของภาคภาษาไทย และภาษาจีนที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อการเลี้ยงดูผู้ที่ตัดสินใจรับเชื่อ และการติดตามผลผู้ที่สนใจที่จะมีโอกาสมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร [Read more…]