วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน มัทธิว 15:8-9 “ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปาก”

ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก @ใจของเขาห่างไกลจากเรา
@เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้
@ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้า

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “ลักษณะ” ของคนที่ “ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปาก” อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ชีวิตของคุณจะอยู่ห่างไกลจากลักษณะของ “คนที่ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปาก” อย่างไร? (ดู 1ซามูเอล 15:22 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ซามูเอล 15:22 และซามูเอลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 7-9          กิจการ 3

วันพุธที่ 16 มิถุนายน ยากอบ 4:14 “วันนี้”

แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้  ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า
ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป

Q1 คำว่า “ไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้” “เช่นหมอก” และ “ก็หายไป” สะท้อนให้เห็นถึงความจริงเกี่ยวกับ “ชีวิต” “เวลา” และ “ความตาย” อย่างไร?
Q2 เราแต่ละคนมีเวลา 1,440 นาที ในแต่ละวัน คุณวางแผนที่จะใช้เวลา “วันนี้” อย่างมีคุณค่า ก่อนที่ชีวิตของคุณจะกลายเป็นเหมือนกับหมอกที่จางหายไปอย่างไร? (ดู สดุดี 90:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 90:12 ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 4-6          กิจการ 2:29-47

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน โรม 15:13 “ความหวังใจในพระเจ้า”

ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วย
@ความชื่นชมยินดี และ@สันติสุขในความเชื่อ
เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วย@ความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

Q1 เปาโลได้บอกถึง “ผลลัพธ์” อย่างน้อย 3 ประการ ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มี “ความหวังใจในพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าแห่งความหวัง” ในชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานฝาก “ความหวัง” เหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 1-3          กิจการ 2:1-28

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน สดุดี 32:7 “การตอบสนองของพระเจ้า”

พระองค์@ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์
พระองค์@ทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบาก
พระองค์@ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “การตอบสนองของพระเจ้า” ที่มีต่อคนที่ “ร้องทูลขอ” การช่วยเหลือต่อพระองค์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 “การตอบสนองของพระเจ้า” ช่วยให้คุณมั่นใจที่จะนำเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ มา “ร้องทูลขอ” การช่วยเหลือจากพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 9-10           กิจการ 1

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน สดุดี 42:1 “สภาพจิตวิญญาณ”

กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น

Q1 คำว่า “กระเสือกกระสน” สะท้อนให้เห็นถึง “สภาพจิตวิญญาณ” ของผู้เขียนสดุดีในเวลานั้นอย่างไร?
Q2 ลองสำรวจ และให้คะแนน “สภาพจิตวิญญาณ” ของคุณว่า ตอนนี้อยู่ที่จุดไหน? คุณจะทำให้ “สภาพจิตวิญญาณ” ของคุณสดชื่นเพิ่มขึ้นอย่างไร? (ดู สดุดี 119:111 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 119:111 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระเจ้าข้า เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 6-8             ยอห์น 21