วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 1 โครินธ์ 9:27 “คนที่ใช้การได้”

แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ
เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว
ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

Q1 คำว่า “ทุบตีร่างกาย” “ประกาศข่าวประเสริฐ” และ “เป็นคนที่ใช้การไม่ได้” เกี่ยวข้องกับ “การเป็นคริสเตียน” และ “การประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์” อย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “เป็นคนที่ใช้การไม่ได้” จะอยู่ห่างไกลจากชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 4:7-8 ประกอบ)
หมายเหตุ :  1 ทิโมธี 4:7-8 7 อย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้ จงฝึกตนในทางธรรม 8 เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 3-4          มาระโก 10:32-52

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม กิจการ 16:17 “ความสัมพันธ์”

หญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไป ร้องว่า
“คนเหล่านี้เป็นทาส*ของพระเจ้าสูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลาย”

Q1 คำพูดของหญิงคนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่าง “พระเยซูคริสต์” กับ “เปาโลและทีม” (ผู้ที่ติดตามพระองค์) อย่างไร? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 คำว่า “คนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุด” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู โรม 12:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: คำว่า “ทาส”* หมายถึง ผู้รับใช้ที่พร้อมจะเชื่อฟัง และทำตามคำสั่งของนายอย่างสุดกำลัง และพยายามทำให้สำเร็จด้วยการทุ่มเททั้งชีวิตของเขา
โรม 12:1-2  1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2          มาระโก 10:1-31

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม มาระโก 1:17-18 “ออกไปจับปลา”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา”
เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที

Q1 คำ “จง” และ “จะตั้งท่าน” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ตามเรามาเถิด” (การเป็นสาวก) และ “เป็นผู้หาคนดังหาปลา” (การประกาศข่าวประเสริฐ) อย่างไร?
Q2 ใครคือ “ปลา” ที่พระเจ้าทรงบอกให้คุณ “ออกไปจับ” (ประกาศข่าวประเสริฐ)?  เขียนชื่อออกมาสัก 2 คน อธิษฐานเผื่อ และหาเวลาที่จะประกาศกับคนเหล่านี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 34-36   มาระโก 9:30-50

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2 โครินธ์ 5:9 “เป้าหมายชีวิต”

เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดี
@เราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

Q1 เปาโลหนุนใจให้ผู้ที่เชื่อ “ตั้งเป้าหมายชีวิต” อย่างไร? (สังเกตุคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อะไรคือ “เป้าหมายชีวิต” ที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? ลองเขียนออกมาสัก 2 ประการ อธิษฐานมอบเป้าหมายเหล่านี้ไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 31-33    มาระโก 9:1-29

วันพุธที่ 3 มีนาคม สดุดี 86:7 “สิ่งสำคัญ”

ในวันลำบากของข้าพระองค์ @ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์
เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์

Q1 ในวันที่ผู้เขียนสดุดีต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบาก “สิ่งสำคัญ” ที่เขาทำคือสิ่งใด? (สังเกตุคำหลัง @)
Q2 คุณจะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนใน “ปัญหา” หรือ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่เข้ามาในขีวิตอย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 4:6 ประกอบ)
หมายเหตุ:  ฟีลิปปี 4:6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 28-30    มาระโก 8:22-38