วันอังคารที่ 4 สิงหาคม มัทธิว 5:48 “คนดีรอบคอบ”

เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ
@เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงควรเป็น “ผู้ที่ดีรอบคอบ”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณคิดว่า คุณจะเป็น “คนดีรอบคอบ”* เหมือนกับพระเจ้าพระบิดาในแง่มุมใดบ้าง? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
หมายเหตุ: คนดีรอบคอบ* ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่เคยกระทำผิดพลาดเลย แต่หมายความว่า การตระหนักรู้ว่า อะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไรไม่ดี และตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดี และถ้าทำสิ่งใดผิดหรือไม่ดี ก็กลับใจ เลิกกระทำสิ่งเหล่านั้น หันกลับมาทำในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดี

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 66-67            โรม 7

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม อพยพ 33:11 “สองต่อสอง”

ดังนี้แหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากับโมเสสสองต่อสอง
เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย
แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรของนูน มิได้ออกไปจากเต็นท์

Q1 คำว่า “สนทนา” “สองต่อสอง” และ “มิตรสหาย” ช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นถึง “การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ภาพ “การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าของโมเสส” จะเป็นจริง และเกิดขึ้นใน “ชีวิตเฝ้าเดี่ยว” ของคุณกับพระเจ้าได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 63-65            โรม 6

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม บทเพลงคร่ำครวญ 3:25-26 “หวังใจ & รอคอย”

พระเจ้า@ทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
และ@ทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์
เป็นการดีที่จะหวังใจ และรอคอยความรอดจากพระเจ้า

Q1 ทำไมคริสเตียนจะต้อง “หวังใจ” และ “รอคอย” การช่วยกู้ที่จะมีมาจากพระเจ้า โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” “อุปสรรค” หรือ “ความทุกข์ยาก” ในชีวิต? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้ “หนุนใจ” คุณ สำหรับ “ปัญหา” “อุปสรรค” หรือ “ความทุกข์ยาก” ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 60-62            โรม 5

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม สดุดี 11:4 “การทดสอบ”

พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของพระเจ้า
อยู่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบ*ลูกหลานของมนุษย์

Q1 การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่” และ “ทรงมองคุณจากฟ้าสวรรค์เสมอ” สิ่งนี้จะช่วยให้คุณผ่าน “การทดสอบ” ที่มีเข้ามาในชีวิตอย่างไร? (ดู หมายเหตุประกอบ)
Q2 พระเจ้าทรง “ทดสอบ” คุณในเรื่องใดบ้าง? และพระองค์ทรง “มีพระประสงค์” ในการทดสอบคุณในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร?
หมายเหตุ: การทดสอบ* มาจากพระเจ้า มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนที่ถูกทดสอบ รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน เพื่อจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และเกิดผลดีในชีวิต
การล่อลวง มาจากมารซาตาน มีเป้าหมายเพื่อจะทำลาย เป็นการล่อลวงให้คนที่ถูกทดลองกระทำในสิ่งที่ผิด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 57-59            โรม 4

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม มีคาห์ 6:8 “พระเจ้าต้องการ….”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี
และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้
@กระทำความยุติธรรมและ@รักสัจกรุณา
และ@ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า

Q1 มีคาห์ได้บอกถึง “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่มีต่อประชากรของพระองค์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี” อะไรคือ “สิ่งดี” ที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้คุณลงมือกระทำ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 54-56            โรม 3