วันอังคารที่ 1 ธันวาคม ยอห์น 1:12 “บุตรของพระเจ้า”

@แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ (พระเยซูคริสต์)
@ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ (พระเยซูคริสต์)
พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

Q1 ยอห์นผู้ให้บัพติสมาบอกถึง “วิธีการ” ที่จะทำให้เราซึ่งเป็น “คนบาป” ได้เป็น “บุตรของพระเจ้า” อย่างไร?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 การที่คุณได้เป็น “บุตรของพระเจ้า” มีส่วนช่วยให้คุณดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู เอเฟซัส 5:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 5:1-2 1 เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก 2 และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 40-41    2 เปโตร 3

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน นางรูธ 2:12 “กระทำความดี”

ขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิด
และขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล ซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้น
จงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้า

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจให้เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้า “ไม่หยุดที่จะกระทำความดี” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ขอ” “จง”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการยืนหยัดที่จะ “กระทำความดี” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 37-39    2 เปโตร 2

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 1 เปโตร 4:13 “มีส่วนร่วม”

แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดี ในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยาก
ของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น
ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย

Q1 ทำไม “การมีส่วนร่วม” ในความทุกข์ยากของพระคริสต์ จึงนำมาซึ่ง “ความชื่นชมยินดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” และ ดู 2 ทิโมธี 4:7-8 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” “ความกดดัน” “การข่มเหง” เพราะคุณกล้าที่จะยืนหยัดในการเป็นคริสเตียน และดำเนินชีวิตที่แตกต่างเพื่อพระเจ้าอย่างไร?
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 4:7-8 7 ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว 8 ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 35-36    2 เปโตร 1

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ยากอบ 4:8 “เข้าใกล้”

ท่านทั้งหลาย@จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน
คนบาปทั้งหลายเอ๋ย @จงชำระมือให้สะอาด
และคนสองใจ @จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์

Q1 ยากอบได้บอกถึง “เคล็ดลับ” ใน “การใกล้ชิดกับพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า จง..)
Q2 อะไรคือ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” หรือ “ความผิดบาป” ที่ทำให้คุณไม่สามารถ “เข้าใกล้” พระเจ้า? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนือสิ่งที่ขัดขวางคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 33-34    1 เปโตร 5

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน กาลาเทีย 2:20 “ชีวิต”

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า
ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้
ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “ตรึงไว้” “ไม่มีชีวิต” “พระคริสต์” “โดยศรัทธา” “ทรงรัก” และ “ทรงสละ” ช่วยให้เห็นถึงแนวทางใน “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:15 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ชีวิตของคุณจะสะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” และ “การเสียสละ” ของพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ข้างอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 14:15 ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 30-32    1 เปโตร 4