วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ฮีบรู 11:6 “การนมัสการพระเจ้า”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว @จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น @ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่
@และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

Q1 “ความเชื่อ” มีส่วนสำคัญใน “การนมัสการพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู ยอห์น 4:23-24 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ จะมีส่วนทำให้ “การนมัสการพระเจ้า” ของคุณในวันอาทิตย์แตกต่างไปอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 4:23-24 23 แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ 24 พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 51-53            โรม 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม โรม 15:14 “เตือนสติกันและกัน”

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า @ท่านบริบูรณ์ด้วยความดี
@และพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่าง สามารถจะเตือนสติกันและกันได้

Q1 ใน “การเตือนสติกันและกัน” ผู้ที่เตือนและผู้ที่ถูกเตือนจะต้องมี “คุณลักษณะ” อย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำหลักการ “การเตือนสติ” ไปใช้เตือนสติผู้อื่นในชีวิตจริงของคุณอย่างไร? (ดู มัทธิว 7:3-5 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 7:3-5 3เหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่าน ท่านก็ไม่รู้สึก 4เหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอ’แต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเอง 5ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 49-50            โรม 1

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม ยอห์น 4:10 “น้ำธำรงชีวิต”

พระเยซูตรัสตอบนางว่า “ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทาน
และรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า ‘ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง’ เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้น
และท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำธำรงชีวิตแก่เจ้า”

Q1 “น้ำดื่ม” และ “น้ำธำรงชีวิต” แตกต่างกันอย่างไร?  (ดู ยอห์น 4:13-14 ประกอบ)
Q2 คุณต้องการ “น้ำธำรงชีวิต” เข้าไปดับ “ความกระหาย” “ความแห้งแล้ง” ในชีวิตของคุณด้านใดบ้าง? (ด้านส่วนตัว / ครอบครัว / การทำงาน / การเรียน / การรับใช้ / อารมณ์ / จิตวิญญาณ) อธิษฐานมอบ “ความกระหาย” “ความแห้งแล้ง” ที่มีในชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า (ดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 4:13-14 13 พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก14 แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”
มัทธิว11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 46-48            กิจการ 28

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม สุภาษิต 17:22 “ความแตกต่าง”

ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่าง “ใจร่าเริง” และ “ใจที่หมดมานะ” ในเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรค? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น” และ “ทำให้”)
Q2 ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคอยู่ คุณอยากจะมี “จิตใจที่ร่าเริง” แบบไหน? และคุณไม่อยากมี “จิตใจที่หมดมานะ” แบบไหน? ลองเขียนออกมาและใช้เวลานี้อธิษฐานขอกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 43-45            กิจการ 27:27-44

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม สุภาษิต 6:6-8 “ตัวอย่างที่ดีของมด”

คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ดูทางของมัน และจงฉลาด
@โดยปราศจากผู้หัวหน้า เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง
@มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง @และส่ำสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว

Q1 “มด” เป็น “ตัวอย่างที่ดี” สำหรับ “คนเกียจคร้าน” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำ “ตัวอย่างที่ดีของมด” มาใช้ เพื่อชีวิตของคุณจะห่างไกลจากชีวิตที่เกียจคร้านอย่างไร? (ดู 2 เธสะโลนิกา 3:6-7 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 เธสะโลนิกา 3:6-7 6 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเราว่า จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้าน และไม่ประพฤติตามโอวาทซึ่งท่านได้รับจากเรา 7 เพราะว่าตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่า ท่านควรจะเอาอย่างเรา เรามิได้เกียจคร้านเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่าน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 40-42            กิจการ 27:1-26