วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2 โครินธ์ 5:17 “คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ @ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
@สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

Q1 ชีวิตของ “คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” จะ “ถูกเปลี่ยนแปลง” ไปอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าในเรื่องใด อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 7-8             มัทธิว 15:1-20

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม โรม 8:26 “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ในทำนองเดียวกัน @พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย
เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร @แต่พระวิญญาณ
ทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

Q1 “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ที่ทรงกระทำต่อผู้ที่เชื่อทุกๆ คน ที่เปาโลได้พูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้คือสิ่งใด? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำเพื่อคุณ จะเป็น “พลัง” ให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 4-6             มัทธิว 14:22-36

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม กิจการ 17:23 “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น
ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’
@เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบ
ถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่

Q1 “การตอบสนอง” ของเปาโลที่มีต่อแท่นบูชาที่มีคำจารึกว่า “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก” สะท้อนให้เห็นถึง “หัวใจแห่งการประกาศ” ของเปาโลอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า เหตุฉะนั้น…)
Q2 คุณจะนำ “หัวใจแห่งการประกาศ” ของเปาโล ไปใช้ในการประกาศกับคนรอบๆ ข้างที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้อย่างไร? (ดู โรม 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 1-3             มัทธิว 14:1-21

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 1 พงศาวดาร 16:10-11 “แสวงหา”

จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีดิ์
จงแสวงพระเจ้า และพระกำลังของพระองค์ แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป

Q1 คำว่า “จงอวด” “ผู้แสวงหา” “จงแสวงพระเจ้า” “แสวงพระพักตร์” และ “เรื่อยไป” แสดงให้เห็นถึง “ท่าทีในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า” อย่างไร? (ดู โรม 12:1-2 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 12:1-2 1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 49-50     มัทธิว 13:31-58

วันพุธที่ 19 มกราคม ฟีลิปปี 4:4 “จงชื่นชมยินดี”

จงชื่นชมยินดี@ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เปาโลสามารถ “ชื่นชมยินดี” อยู่ทุกเวลา (เสมอ)? (สังเกตคำหลัง @ และดู ปัญญาจารย์ 2:24 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจดจำเนื้อหาได้ทั้งหมด อธิษฐานขอให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้
หมายเหตุ: ปัญญาจารย์ 2:24 สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับหาความชื่นบานในการงานของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ปฐมกาล 46-48     มัทธิว 13:1-30