วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม มัทธิว 5:4 “โศกเศร้า”

“บุคคลผู้ใดโศกเศร้า* ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม”

Q1 การรู้สึก “โศกเศร้า*” เพราะเผลอทำความผิดบาป จะมีส่วนให้เราได้รับความสุข และได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้าได้อย่างไร? (ดู หมายเหตุ และ สดุดี 51:17 ประกอบ)
Q2 อ่านสดุดี 51:7 ช้าๆ สัก 2-3 รอบ และใช้เวลานี้ “อธิษฐานสารภาพบาป” ที่คุณทำ และรับ “การปลอบประโลม” จากพระเจ้า
หมายเหตุ: “โศกเศร้า*” หมายถึง เป็นทุกข์ / ไม่มีความสุข / รู้สึกผิด
สดุดี 51:17 “เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อิสยาห์ 50-52        1 เธสะโลนิกา 5

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม มัทธิว 5:3 “บกพร่อง”

“บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่อง*ฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา”

Q1 การตระหนักว่า ตนเอง “บกพร่อง*” จะมีส่วนผลักดันให้เรามีความสุขได้อย่างไร? (ดู หมายเหตุ และ สดุดี 42:1 ประกอบ)
Q2 คุณกำลัง “บกพร่อง*” ในฝ่ายจิตวิญญาณด้านใด อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ให้คุณมีท่าทีเหมือนกับกวางใน สดุดี 42:1
หมายเหตุ: บกพร่อง* หมายถึง ไม่มี / ขาดแคลน / ขัดสน / ไม่สมบูรณ์
สดุดี 42:1 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อิสยาห์ 47-49        1 เธสะโลนิกา 4

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2 โครินธ์ 11:3 “ถูกล่อลวง”

แต่ข้าพเจ้าเกรงว่า งูนั้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันฉันใด
จิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความสัตย์ซื่อ
และความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์ฉันนั้น

Q1 มารใช้ “อุบาย” ทำให้ “เอวา” และ “ตัวเรา” หลงไปจากความสัตย์ซื่อ และความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างไร? (อ่าน ปฐมกาล 3:1-7 ประกอบ สังเกตคำว่า “จริงหรือ..” “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก” และ “เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า”)
Q2 ชีวิตคุณกำลัง “ถูกล่อลวง” ให้หลงไปจากความสัตย์ซื่อ และความบริสุทธิ์ของพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังที่จะไม่ตกลงไปในการทดลองเหล่านั้น (ดู 1 โครินธ์ 10:13  ประกอบ)
หมายเหตุ: ปฐมกาล 3:1-7 1 ในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูญ ฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่า ‘อย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆ ในสวนนี้’ ” 2 หญิงนั้นจึงตอบงูว่า “ผลของต้นไม้ต่างๆ ในสวนนี้เรากินได้ 3 เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสห้ามว่า ‘อย่ากินหรือถูกต้องเลย มิฉะนั้นจะตาย’ ” 4 งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก 5 เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า เจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือสำนึกในความดีและความชั่ว” 6 เมื่อหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นน่ากิน และน่าดูด้วย ทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีกินด้วย เขาก็กิน 7 ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงสำนึกว่าตนเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้
1 โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อิสยาห์ 45-46        1 เธสะโลนิกา 3

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม โรม 5:10 “เป็นศัตรูกับพระเจ้า”

เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์
@โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว
@เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่

Q1 พระเยซูทรง “กระทำสิ่งใด” เพื่อให้เราได้ “กลับคืนดี” กับพระเจ้าพระบิดา? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำพูดที่ว่า “ในขณะที่เรา (คุณ) เป็นศัตรูกับพระเจ้า” (อดีต) ช่วยให้คุณตระหนัก และเห็นถึงคุณค่าของ “ชีวิตคริสเตียน” ที่คุณเป็นอยู่วันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อิสยาห์ 43-44        1 เธสะโลนิกา 2

วันพุธที่ 13 ตุลาคม ฟีลิปปี 2:12 “เป็นคริสเตียน?”

เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้า @เมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใด
ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอด
ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้น มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น
แต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้น ในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย

Q1 “การเชื่อฟัง” และ “การประพฤติ” เกี่ยวข้องกับ “เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่าน” และ “ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตให้ทุกๆ คนที่อยู่รอบๆ ข้างรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียน “ทุกวัน” ไม่ได้เป็นคริสเตียน “เฉพาะวันอาทิตย์” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี           อิสยาห์ 41-42    1 เธสะโลนิกา 1