วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม สดุดี 11:4 “การทดสอบ”

พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของพระเจ้า
อยู่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบ*ลูกหลานของมนุษย์

Q1 การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่” และ “ทรงมองคุณจากฟ้าสวรรค์เสมอ” สิ่งนี้จะช่วยให้คุณผ่าน “การทดสอบ” ที่มีเข้ามาในชีวิตอย่างไร? (ดู หมายเหตุประกอบ)
Q2 พระเจ้าทรง “ทดสอบ” คุณในเรื่องใดบ้าง? และพระองค์ทรง “มีพระประสงค์” ในการทดสอบคุณในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร?
หมายเหตุ: การทดสอบ* มาจากพระเจ้า มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนที่ถูกทดสอบ รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน เพื่อจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และเกิดผลดีในชีวิต
การล่อลวง มาจากมารซาตาน มีเป้าหมายเพื่อจะทำลาย เป็นการล่อลวงให้คนที่ถูกทดลองกระทำในสิ่งที่ผิด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 57-59            โรม 4

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม มีคาห์ 6:8 “พระเจ้าต้องการ….”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี
และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้
@กระทำความยุติธรรมและ@รักสัจกรุณา
และ@ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า

Q1 มีคาห์ได้บอกถึง “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่มีต่อประชากรของพระองค์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี” อะไรคือ “สิ่งดี” ที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้คุณลงมือกระทำ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 54-56            โรม 3

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม กิจการ 17:23 “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น
ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบ
ถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่

Q1 พระเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าที่คุณรู้จัก” หรือเป็น “พระเจ้าที่คุณไม่รู้จัก” มากน้อยแค่ไหน ลองให้คะแนนระหว่าง 1-10
Q2 ถ้ามีคนมาถามคุณว่า “พระเจ้าที่คุณรู้จัก” เป็นพระเจ้าแบบไหน คุณจะตอบคำถามนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 51-53            โรม 2

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม เยเรมีย์ 1:5 “แต่งตั้ง”

“เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์
และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้
เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ”

Q1 คำว่า “เราได้รู้จักเจ้า” “ก่อนที่” “เราได้ก่อร่าง” “เราก็ได้กำหนด” และ “เราได้แต่งตั้ง” ช่วยให้เรารู้จักพระเจ้าในฐานะ “พระผู้สร้าง” และ “พระเจ้าผู้ควบคุมและครอบครอง” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “กำหนด” และ “แต่งตั้ง” คุณไว้ในบทบาทต่างๆ ในครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง) ในสังคม (นักเรียน นักศึกษา ครู คนทำงาน เจ้านาย ลูกน้อง อาชีพต่างๆ ฯลฯ)  และบทบาทของการรับใช้พระเจ้าต่างๆ ในคริสตจักร (อาจารย์ มัคนายก ครูรวีฯ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มเซล คณะกรรมการต่างๆ สมาชิก)  คุณจะรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ เหล่านั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 49-50            โรม 1

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 1 ซามูเอล 15:22 “เชื่อฟัง & เครื่องสัตวบูชา”

และซามูเอลกล่าวว่า
“พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก
@เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ
ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา
@และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้

Q1 ทำไม “การเชื่อฟัง” จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากกว่า “เครื่องสัตวบูชา”? (สังเกตคำหลัง@ และดู 1 ซามูเอล 15:10-11 ประกอบ)
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย” ได้อย่างไร? (ลองเขียนออกมาสัก 4 ข้อ)
หมายเหตุ: 1 ซามูเอล 15:10-11 10 แล้ว​พระ​วจนะ​แห่ง​พระ​เจ้า​มายัง​ซามูเอล​ว่า 11 “เรา​เสียใจ​แล้ว​ที่​เรา​ได้​ตั้ง​ซาอูล​เป็น​กษัตริย์ เพราะ​เขา​ได้​หัน​กลับ​เสีย​จาก​การ​ตาม​เรา และ​ไม่ได้​กระทำ​ตาม​บัญญัติ​ของ​เรา” และ​ซามูเอล​ก็​โกรธ​จึง​ร้อง​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า​คืน​ยัง​รุ่ง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 46-48            กิจการ 28