วันจันทร์ที่ 11 มกราคม มาระโก 13:11 “พูดอะไรดี”

แต่ว่าเมื่อเขาจะอายัดท่านไว้นั้น อย่าเป็นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดี
@แต่จงพูดตามซึ่งพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้น
เพราะว่าผู้ที่พูดนั้นมิใช่ตัวท่านเอง @แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์

Q1 “ใคร” คือคนที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของผู้ที่เชื่อ เมื่อต้องพูดเป็นพยานในเรื่อง “พระเยซูคริสต์”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณ เมื่อต้อง “พูดเป็นพยาน” เรื่องพระเยซูให้กับคนอื่นๆ ฟังอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 27-28     มัทธิว 8:18-34

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม ยอห์น 15:17 “คำสั่ง”

สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือ ท่านจงรักกันและกัน

Q1 คุณคิดว่า “คำสั่งนี้” มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน และการอยู่ร่วมกันในคริสตจักรอย่างไร? (ดู มัทธิว 18:21-22 ประกอบ)
Q2 “ใคร” คือคนที่พระเยซู “สั่งให้คุณรัก” และคุณจะรักคนคนนั้นได้อย่างไร? (ปล. เพราะโดยปกติ “คนที่ต้องสั่งให้รัก” คือ “คนที่เราไม่อยากจะรัก” สักเท่าไร)
หมายเหตุ: มัทธิว 18:21-22 21 ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ” 22 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 25-26     มัทธิว 8:1-17

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม ยอห์น 14:13-14 “ในพระนามของเรา”

สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา @เราจะกระทำสิ่งนั้น
@เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร
สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น

Q1 มี “ความจริง” อย่างน้อย 2 ประการ ในการที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่ออธิษฐาน “ในพระนามของพระองค์” คืออะไรบ้าง?
Q2 “ความจริง” ของพระคัมภีร์ตอนนี้ จะช่วยให้คุณมี “ความเชื่อและมั่นใจ” เมื่อคุณอธิษฐาน และจบคำอธิษฐานว่า “ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 23-24     มัทธิว 7

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 1 เปโตร 5:7 “ทรงห่วงใยท่าน”

จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์
เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

Q1 ประโยคที่ว่า “เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่าน” ช่วยให้เราละ “ความกระวนกระวาย” ที่เรามีไว้กับพระเจ้าอย่างไร?Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณจำเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ อธิษฐานมอบสิ่งที่คุณ “กระวนกระวาย” ไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 20-22    มัทธิว 6:19-34

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม ฟีลิปปี 4:6-7 “ทุกเรื่อง”

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย
แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า
ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ
จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

Q1 คำว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ” “สันติสุข” “เกินความเข้าใจ” และ “คุ้มครองจิตใจและความคิด” มีส่วนผลักดันให้ผู้ที่เชื่อ “อธิษฐานทูลทุกเรื่องในชีวิต” ต่อพระเจ้าอย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานทูลขอสิ่งที่เป็นความปรารถนาของคุณต่อพระเจ้า และเชื่อมั่นในความจริงของพระคัมภีร์ข้อนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 18-19     มัทธิว 6:1-18