วันศุกร์ที่ 9 เมษายน โยนาห์ 2:7 “อ่อนเพลีย”

เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ @ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเจ้า
และคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์
@เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

Q1 สิ่งที่โยนาห์เลือกทำเป็นอย่างแรก เมื่อจิตใจของท่านรู้สึก “อ่อนเพลีย” คือ? (สังเกตุคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำแบบอย่างจากชีวิตของโยนาห์มาใช้ในชีวิตของคุณในยามที่มี “จิตใจอ่อนเพลีย” อย่างไร? (ดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 13-14   ลูกา 10:1-24

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน สดุดี 103:8 “4 คำ”

พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง

Q1 คำว่า “พระกรุณา” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ทรงกริ้วช้า” อย่างไร?  และคำว่า “มีพระคุณ” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ความรักมั่นคง” อย่างไร? (ดู 2 เปโตร 3:9 ประกอบ)
Q2 คำว่า “พระกรุณา” “ทรงกริ้วช้า” “มีพระคุณ” และ “ความรักมั่นคง” จะช่วยให้คุณกลับมาหาพระเจ้าในตอนที่คุณ “หลงทาง” และ “ทำผิดบาป” ต่อพระเจ้าอย่างไร?  (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ:  2 เปโตร 3:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่
1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 10-12   ลูกา 9:37-62

วันพุธที่ 7 เมษายน 2 ทิโมธี 2:15 “คนงานที่ไม่ต้องอาย”

จงอุตส่าห์สำแดงตนว่า ได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย
@ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

Q1 การเป็น “คนงานที่ไม่ต้องอาย” (พระเจ้าทรงพึงพอใจ) จะต้องมีความสัมพันธ์กับ “พระจวนะของพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตุคำหลัง @)
Q2 คุณจะต้องเตรียมตัวเอง เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้คุณได้ในฐานะ “คนงานที่ไม่ต้องอาย” (พระเจ้าทรงพึงพอใจ) สำหรับงานรับใช้ที่มีอยู่ในตอนนี้ หรือในอนาคตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 7-9         ลูกา 9:18-36

วันอังคารที่ 6 เมษายน โรม 12:9-10 “จง….”

1จงรักด้วยใจจริง 2จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว
3จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี 4จงรักกันฉันพี่น้อง
5ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น 6จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ “คำแนะนำ” ในการดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องอย่างน้อย 6 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 6 ประการไปใช้ในคริสตจักรพระคุณ / ในครอบครัว / ในโรงเรียน / ในมหาวิทยาลัย / ในที่ทำงานอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 4-6       ลูกา 9:1-17

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน ฮีบรู 13:8 “การทรงพระชนม์อยู่”

พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้
และเวลาวันนี้ และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล

Q1 คำว่า “ทรงเหมือนเดิม” “วานนี้” “วันนี้” และ “เป็นนิจกาล” สะท้อนให้เห็นถึง “การทรงพระชนม์อยู่” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 ความจริงในเรื่อง “การทรงพระชนม์อยู่” ของพระเยซูคริสต์ มีส่วนช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตวันนี้ และในอนาคตอย่างไร? (ดู โรม 14:8 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 14:8 ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 1-3       ลูกา 8:26-56