วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน สดุดี 32:5 “สารภาพบาป”

ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ซ่อน
บาปผิดของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้า” แล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “ซ่อนบาปผิด” และ “ละเมิด” สะท้อนให้เห็นถึง “ธรรมชาติบาป” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันอย่างไร?  (ดู โรม 7:15 ประกอบ)
Q2 ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณได้ทำความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง? อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ก่อนที่จะ “อธิษฐานสารภาพบาป” กับพระเจ้า (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 7:15 “ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น”
1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 18-19      ยากอบ 4

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ยอห์น 14:21 “ผู้ที่รักพระองค์”

ผู้ใดที่@มีบัญญัติของเราและ@ประพฤติตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา
และผู้ที่รักเรานั้น@พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และ@เราจะรักเขา
และ@จะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา

Q1 พระเยซูทรงอธิบายถึง “ลักษณะ”และ “ผลลัพธ์” ของ “ผู้ที่รักพระองค์” อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณจะให้คะแนนตัวคุณเองว่า “เป็นผู้ที่รักพระองค์” (พระเยซู) คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 16-17    ยากอบ 3

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน ยากอบ 1:5 “ขาดสติปัญญา”

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวง@ด้วยพระกรุณาและ@มิได้ทรงตำหนิ
แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

Q1 ทำไมยากอบจึงมั่นใจว่า เวลาที่เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อ/คริสเตียน “ขาดสติปัญญา” และ “ร้องทูลขอ” กับพระเจ้า เราจะ “ได้รับสติปัญญา” จากพระองค์อย่างแน่นอน? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณ “ขาดสติปัญญา” ในการจัดการกับเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐานทูลขอกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 14-15    ยากอบ 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน สุภาษิต 17:17 “มิตรสหายและพี่น้อง”

มิตรสหายก็@มีความรักอยู่ทุกเวลา
และพี่น้องก็เกิดมา@เพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

Q1 อะไรคือ ผลดีของการมี “มิตรสหาย” และ “พี่น้อง”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 เมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ “คุณคิดถึงใคร” ที่เป็น “มิตรสหายและพี่น้อง” ในชีวิตของคุณ ใช้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 11-13    ยากอบ 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน โรม 1:16 “ไม่มีความละอาย”

เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ
@เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า
@เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เปาโล “ไม่มีความละอาย” ที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้ทุกๆ คนได้ฟัง? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า” และ “เพื่อให้”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยทำให้คุณ “ประกาศข่าวดี” เรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นๆ โดย “ไม่มีความละอาย” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 8-10      ฮีบรู 13