วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน วันอีสเตอร์ มัทธิว 28:6 “เป็นขึ้นมา”

พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ @ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้น
มาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บรรทมอยู่นั้น

Q1 ทำไมสาวกจึงไม่พบร่างของพระเยซูคริสต์ในอุโมงค์? (สังเกตุคำหลัง @ และดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ ทำให้คุณ “เป็นขึ้นมาจากชีวิตเก่า” และ “มีชีวิตใหม่” กับพระเจ้าอย่างไร? (อ่าน ยอห์น 10:10ข ประกอบ)
หมายเหตุ: วันอีสเตอร์ คือวันระลึกถึงวันเป็นขึ้นมาจากความตาย ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์
ยอห์น 10:10ข. เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          นางรูธ 1-4             ลูกา 8:1-25

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน ลูกา 6:36 “ความเมตตากรุณา”

ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณา
เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา*

Q1 คำพูดที่ว่า “ความเมตตากรุณา*” ที่เหมือนอย่างพระบิดา หมายความว่าอย่างไร? (ดู หมายเหตุ และ ลูกา 6:35 ประกอบ)
Q2 คุณจะมี “ความเมตตากรุณา*ที่เหมือนอย่างพระบิดา” ได้อย่างไร?
หมายเหตุ: เมตตากรุณา* ในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงแค่ความรัก และความเอ็นดู ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความยุติธรรม ที่ต้องแสดงออกให้กับทุกๆ คนโดยไม่มีความลำเอียง ไม่มีอคติ
ลูกา 6:35 แต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลาย และทำการดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีก บำเหน็จของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์ และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด เพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชั่ว

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 19-21     ลูกา 7:31-50

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน ศุกร์ประเสริฐ ยอห์น 19:30 “สิ้นพระชนม์”

เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้ว
พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์

Q1 คำว่า “สำเร็จแล้ว” เกี่ยวข้องกับ “การสิ้นพระชนม์” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู มาระโก 10:45 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้ “อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า” สำหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์ ที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ และทำให้คุณได้กลับคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาอีกครั้ง (ดู โคโลสี 1:22 ประกอบ)
หมายเหตุ: มาระโก 10:45 “เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก”
โคโลสี 1:22 บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 16-18     ลูกา 7:1-30

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน โรม 12:17 “ทำดี”

อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย
แต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆ ก็เห็นว่าดี

Q1 ทำไม “การทำดีตอบแทนความชั่ว” จึงเป็นการตอบสนองที่ดีกว่า “การทำความชั่วตอบแทนความชั่ว”? (ดู โรม 12:20 ประกอบ)
Q2 คุณกำลังคิดจะแก้แค้น หรือกำลังแก้แค้นใครบางคนอยู่หรือเปล่า? พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้คุณหันกลับมาทำในสิ่งที่ดี และกระทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 12:20 อย่าแก้แค้นเลย ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้น เป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 13-15     ลูกา 6:27-49

วันพุธที่ 31 มีนาคม อพยพ 31:12-13 “รักษาวันสะบาโต”

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
“จงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้
@เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า
@ เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้า ผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้าทรงสั่งให้ชนชาติอิสราเอล “รักษาวันสะบาโต” อย่างเคร่งครัด คืออะไรบ้าง?
Q2 “เหตุผล” ทั้ง 2 ประการในการ “รักษาวันสะบาโต” จะมีส่วนช่วยให้การ “นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” ของคุณมีความหมายและความสำคัญมากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี             ผู้วินิจฉัย 11-12   ลูกา 6:1-26