วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม อพยพ 20:12 “ให้เกียรติแก่บิดามารดา”

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน
ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า”

Q1 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของการให้เกียรติแก่บิดามารดา? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 คุณจะ “ให้เกียรติแก่บิดามารดา” ของคุณอย่างไร? (ลองเขียนออกมาสัก 4 ข้อ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 43-45            กิจการ 27:27-44

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ยอห์น 21:17 “เจ้ารักเราหรือ?”

พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ”
เปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “เจ้ารักเราหรือ”
เขาจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง
พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รักพระองค์”
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด”

Q1 ทำไมคำถามของพระเยซูที่ว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ” จึงทำให้เปโตรทุกข์ใจอย่างมาก? (ดู ลูกา 22:54-62 ประกอบ)
Q2 ถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์ถามคุณว่า “เจ้ารักเราหรือ” และคุณตอบพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รักพระองค์” พระเยซูคริสต์จะตอบคุณกลับมาว่าอย่างไร? (พระเยซูคริสต์บอกเปโตรว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด”)
หมายเหตุ: ลูกา 22:54-62  54เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิตประจำการ เปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ  55เมื่อเขาก่อไฟที่กลางลานบ้าน และนั่งลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางเขา 56มีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟ จึงเพ่งดูแล้วว่า “คนนี้ได้อยู่กับคนนั้นด้วย” 57แต่เปโตรปฏิเสธว่า “แม่เอ๋ย คนนั้นข้าไม่รู้จัก” 58สักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตร จึงว่า “เจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วย” เปโตรจึงว่า “พ่อเอ๋ย ข้ามิได้เป็น” 59อยู่มาประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งมีอีกคนหนึ่งยืนยันแข็งแรงว่า “แน่แล้ว คนนี้อยู่กับเขาด้วย เพราะเขาเป็นชาวกาลิลี” 60แต่เปโตรพูดว่า “พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่อง” เมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำ ในทันใดนั้นไก่ก็ขัน 61องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตร แล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า “วันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” 62แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นัก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 40-42            กิจการ 27:1-26

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ยากอบ 1:5 “สติปัญญา”

ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวง@ด้วยพระกรุณาและ@มิได้ทรงตำหนิ
แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

Q1 ทำไมยากอบจึง “มั่นใจ” ว่า พระเจ้าจะทรงโปรดประทาน “สติปัญญา” เพื่อใช้จัดการกับความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตให้กับทุกคนที่ทูลขอต่อพระองค์? (สังเกตจาก “พระลักษณะของพระเจ้า” หลัง @)
Q2 คิดถึง “ปัญหา” และ “อุปสรรค” ที่คุณมีอยู่ในเวลานี้ อธิษฐานขอ “สติปัญญา” จากพระเจ้า และมั่นใจว่า คุณจะได้รับ “สติปัญญา” เพื่อที่คุณจะสามารถจัดการปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 37-39            กิจการ 26

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 1 ยอห์น 1:9 “สารภาพบาป”

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

Q1 “ความสัตย์ซื่อ” และ “ความเที่ยงธรรม” ของพระเจ้า เป็น “หลักประกัน” ในการให้ “อภัยบาป” ของพระเจ้าเมื่อเราสารภาพบาปอย่างไร?
Q2 คุณจะ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ด้วยชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 35-36            กิจการ 25

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ผู้วินิจฉัย 21:25 “ตามที่ตนเองเห็นชอบ”

ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ

Q1 คำว่า “ไม่มีกษัตริย์” และ “กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ” มีผลต่อการเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าอย่างไร? (ดู ผู้วินิจฉัย 2:18-19 ประกอบเพื่อจะเข้าใจลักษณะการดำเนินชีวิตในสมัยนั้น)
Q2 คุณดำเนินชีวิตวันนี้แบบ “ตามที่ตนเองเห็นชอบ” หรือ “ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า”? อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: ผู้วินิจฉัย 2:18-19 18พระเจ้าทรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นเมื่อไร พระเจ้าก็ทรงสถิตกับผู้วินิจฉัยนั้นเมื่อนั้น และพระองค์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัย เพราะพระเจ้าทรงกลับพระทัยสงสารเขาทั้งหลาย เมื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับ 19แต่อยู่มาเมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิต เขาทั้งหลายก็หันกลับประพฤติชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบิดาของเขาหลงไปติดตามปรนนิบัติ และกราบไหว้พระอื่น เขามิได้เคยงดเว้นความชั่วที่เคยกระทำหรือหายจากทางดื้อดึงของเขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 33-34            กิจการ 24