วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ทุกตอน”

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ@เป็นประโยชน์ในการสอน
@การตักเตือนว่ากล่าว @การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี @และการอบรม
ในทางธรรม @เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

Q1 มี “ผลลัพธ์” อย่างน้อย 5 ประการ ที่ยืนยันว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า” คืออะเไรบ้าง?
Q2 “พระคัมภีร์” มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในด้านต่างๆ อย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 3 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 5-7        ฮีบรู 12

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 2:24-25 “ความชื่นบาน”

สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับหาความชื่นบาน
ในการงานของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่า @เป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วย
@ถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่า หรือใครจะมีความชื่นบานได้

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่จะให้มนุษย์มี “ความชื่นบาน” ในการดำเนินชีวิต (ทำงาน กินและดื่ม)? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็นมาจาก…”  “ถ้าไม่อาศัย…” )
Q2 “เคล็ดลับ” เกี่ยวกับ “ความชื่นบาน” ในพระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 3-4        ฮีบรู 11:20-40

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 1 เปโตร 2:5 “ศิลาที่มีชีวิต”

และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ
@เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ @เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ
@ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

Q1 คำว่า “ท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น” “เพื่อ” และ “ที่”)
Q2 คำว่า “โดยทางพระเยซูคริสต์” จะทำให้คุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และเป็น “ศิลาที่มีชีวิต” ได้อย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 1-2        ฮีบรู 11:1-19

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน สดุดี 18:1-2 “ข้าพระองค์รักพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า @พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์
@พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา @ป้อมปราการ และ @ผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์
@เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ @เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ @เป็นโล่ @เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์
@เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้พูดว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์”? (สังเกต “พระลักษณะของพระเจ้า” หลัง @)
Q2 คิดถึงครั้งสุดท้ายที่คุณบอกว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์” อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้ง เพื่อค้นหาว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณพูดแบบนั้นกับพระเจ้า? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        บทเพลงคร่ำครวญ 3-5         ฮีบรู 10:19-39

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน สดุดี 127:1-2 “หลับสบาย”

@ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า
@ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า
เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด นอนดึก และกระหืดกระหอบกินอาหาร
เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ ให้หลับสบาย

Q1 “พระเจ้า” ทรงเกี่ยวข้องกับ “ความเหนื่อยเปล่า” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ถ้า”)
Q2 “เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ ให้หลับสบาย” หนุนใจคุณเมื่อกลับถึงบ้าน หลังจากการดำเนินชีวิตวันนี้ท่ามกลางความรับผิดชอบต่างๆ ตลอดทั้งวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        บทเพลงคร่ำครวญ 1-2         ฮีบรู 10:1-18