วันพุธที่ 6 มกราคม มัทธิว 28:20 ข “เราจะอยู่กับเจ้า”

นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค

Q1 อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนกระทั่งสามารถจดจำได้ หลับตาลงสักครู่ ปล่อยให้พระคัมภีร์ข้อนี้วนเวียนอยู่ในความคิดของคุณ “พระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับคุณ?”
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 16-17    มัทธิว 5:27-48

วันอังคารที่ 5 มกราคม ฮีบรู 13:5 “พอใจในสิ่งที่มีอยู่”

ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่
เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย

Q1 ประโยคที่ว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” มีผลต่อ “ความพึงพอใจ” ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อย่างไร? (โดยเฉพาะในเรื่องเงินทอง)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณ “พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่” อย่างไร? (ทรัพย์สิน / เงินทอง / ความสามารถ/ ความรู้ / รูปร่างหน้าตา / ฐานะ / สภาพครอบครัว ฯลฯ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 13-15     มัทธิว 5:1-26

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม อิสยาห์ 26:3 “ใจแน่วแน่”

ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์
เพราะเขาวางใจในพระองค์

Q1 คำว่า “ใจแน่วแน่” และ “ศานติภาพอันสมบูรณ์” เกี่ยวข้องกับ “การไว้วางใจพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 มีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ “ใจของคุณไม่แน่วแน่” จนเกิดความสงสัย “ไม่วางใจพระเจ้า”?  พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 10-12     มัทธิว 4

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ยอห์น 13:14-15 “แบบอย่าง”

ฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่าน
พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย เพราะว่า
เราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วย

Q1 คำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” “พระอาจารย์” และ “ของท่าน” มีส่วนช่วยผลักดันให้ผู้เชื่อ “ดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซู” อย่างไร?
Q2 ชีวิตของพระเยซูคริสต์ทรงเป็น “แบบอย่างชีวิต” สำหรับคุณในด้านใดบ้าง ลองเขียนออกมาสัก 2 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 7-9         มัทธิว 3

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม สดุดี 59:16 “ความรักมั่นคง”

แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลง
ถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการ
ของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “อานุภาพ” “เป็นป้อมปราการ” และ “เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์” เกี่ยวข้องกับ “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “อานุภาพ” เป็น “ป้อมปราการ” เป็น “ที่ลี้ภัยในยากทุกข์” และทรงสำแดง “ความรักมั่นคงของพระองค์” ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู สดุดี 62:2 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 62:2 พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 4-6         มัทธิว 2