ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์ คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณอุไรพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณปิยะ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณสุมล คุณอานนท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณสิริ
คุณชาญกิจ คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรณ คุณฑิฆัมพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน