ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน :
คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : คุณปัญญา ปคูณปัญญา/ อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/ คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์ / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น