วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน ลูกา 9:1-6 “สาวกของพระเยซู”

เมื่อพระเยซูได้เริ่มต้นพันธกิจ พระองค์ประกาศว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 4:17) และพระองค์ทรงปรารถนาให้สาวกของพระองค์มีเป้าหมายเหมือนพระองค์ด้วย พระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูไม่ได้กำลังสอนเกี่ยวกับรูปแบบในการประกาศข่าวประเสริฐ แต่กำลังสอนเป้าหมายในการเป็นสาวก Q1 คุณคิดว่า ถ้าสาวกวุ่นวายกังวลใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาหาร ที่พัก และเครื่องนุ่งห่ม จะส่งผลต่อเป้าหมายที่พระเยซูส่งพวกเขาออกไปประกาศในข้อ 2 อย่างไร? Q2 อะไรคือ อุปสรรคที่ทำให้คุณวุ่นวายกังวลใจ จนไม่สามารถเป็นสาวกของพระเยซู และประกาศข่าวประเสริฐได้ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังคุณในการเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน โยนาห์ 4:1-11 “ผิดหวัง”

โยนาห์มีความผิดหวัง และยอมรับไม่ได้ที่ไม่ได้เห็นเมืองนีนะเวห์ถูกทำลายสิ้นทั้งเมือง (ข้อ 1-5) เขารู้ว่า เมื่อชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจ พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก จะยกโทษและให้โอกาสกับชาวเมืองนีนะเวห์อย่างแน่นอน Q1 ลองเปรียบเทียบการตอบสนองของชาวเมืองนีนะเวห์และกษัตริย์ในบทที่ 3 กับท่าทีของโยนาห์ในบทนี้ข้อ 1, 3, 5, 9 คุณเห็นความแตกต่างในเรื่องใดบ้าง? คุณคิดว่า พระเจ้าผิดหวังในตัวโยนาห์อย่างไร? Q2 ลองพิจารณาชีวิตของคุณว่า คุณมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าอย่างไร? ชีวิตของคุณทำให้พระเจ้า “สมหวัง” หรือ “ผิดหวัง”

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน โยนาห์ 3:1-10 “คาดไม่ถึง”

นีนะเวห์ไม่ใช่เมืองใหญ่ เพราะโยนาห์ใช้เวลาเพียงแค่ 3 วัน ก็ประกาศได้ทั่วเมือง นับเป็นการเผชิญหน้าที่สำคัญของโยนาห์ เพราะเขาต้องยืนต่อหน้าต่อตาของศัตรูที่เขาเกลียดชัง โยนาห์ประกาศกับชาวเมืองนีนะเวห์ว่า “อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกคว่ำ” และผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง เพราะทั้งเมืองกลับใจ Q1 การอดอาหาร การสวมผ้ากระสอบ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึง การเศร้าโศกเสียใจ การสำนึกในความผิดบาปที่ได้กระทำ จนทำให้พระเจ้าทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่ได้ทรงตรัสไว้ (ข้อ 10) เหตุการณ์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจถึงคำว่า “พระคุณ” มากขึ้นอย่างไร? (พระคุณ หมายถึง การไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ และการได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ) Q2 สิ่งที่คาดไม่ถึง เกิดขึ้นได้เสมอเพียงคุณเชื่อฟังพระเจ้า คิดถึงคนที่คุณอยากจะประกาศกับเขา และชวนมางานประกาศวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายนนี้

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012

สูจิบัตร 15 เม.ย. 2012 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 15 เมษายน ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น. ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรรณี/คุณพรพรรณา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณพรพรรณา

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ                           ผู้อ่านพระวจนะ : คุณจันทร์ธี ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน                     ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณรพีพรรณ/คุณฑิฆัมพร