วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน ฮีบรู 9:27-28 “จุดสุดท้าย”

มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้น ก็จะมีการพิพากษาฉันใด พระคริสต์ก็ฉันนั้น คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียว เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้ พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง มิใช่เพื่อกำจัดบาป แต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด Q1 อะไรคือ “จุดสุดท้าย” ของชีวิตมนุษย์หลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว? Q2 “การตายของพระเยซูคริสต์” มีผลอย่างไรกับ “จุดสุดท้าย” ของมนุษย์ และ “จุดสุดท้าย” ของคุณ? (เหมือนหรือแตกต่างกัน) อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 20-21  ยากอบ 5

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน สดุดี 37:23-24 “ยอม & พึงพอใจ”

ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์ แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้ Q1 ผลลัพธ์ของคนที่ “ยอม” และ “พึงพอใจ” ในการที่พระเจ้า “ทรงนำชีวิตของเขา” จะเป็นอย่างไร? Q2 คุณจะ “ยอม” และ “พึงพอใจ” ในการทรงนำของพระเจ้าในทุกๆ เรื่องของชีวิตได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 18-19  ยากอบ 4

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน โรม 2:21 “ดีแต่ปาก”

ฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือ เมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ ตัวท่านเองลักหรือเปล่า Q1 คำสอนในพระคัมภีร์ตอนนี้ สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า “ดีแต่ปาก” อย่างไร? Q2 คุณจะมีชีวิตที่ “สอดคล้อง” กับสิ่งที่คุณพูด/ คุณสอน ได้อย่าง่ไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 16-17 ยากอบ 3

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 1เธสะโลนิกา 5:11 “หนุนใจกันและกัน”

เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น Q1 “การหนุนใจกันและกัน” จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร? Q2 ใครคือคน “คนที่ต้องการคำหนุนใจ” จากคุณ คุณจะหาเวลาที่คุณจะไปหนุนใจคนนั้น ด้วยการโทรศัพท์ / ไปหา / ส่งข้อความ เมื่อไหร่? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 14-15  ยากอบ 2

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์ ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณพรพิมล ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน