วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน ยอห์น 15:13-14 “มิตรสหายที่ดี”

ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา Q1 พระเยซูคริสต์ทรงมีลักษณะของ “มิตรสหายที่ดี” อย่างไร? Q2 คุณจะเป็น “มิตรสหายที่ดี” ของพระเยซูคริสต์ และผู้อื่นได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เยเรมีย์ 30-31    ฟีเลโมน

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน สดุดี 33:4 “สำเร็จ”

เพราะพระวจนะของพระเจ้าเที่ยงธรรม และพระราชกิจของพระองค์ก็สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ Q1 คำว่า “เที่ยงธรรม” “สำเร็จ” และ “ความซื่อสัตย์” ช่วยให้คุณมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร? Q2 “พระวจนะของพระเจ้า” จะสำเร็จในชีวิตของคุณอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เยเรมีย์ 27-29   ทิตัส 3

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน สดุดี 19:1 “พระสิริของพระเจ้า”

ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ Q1 การมองดู “ธรรมชาติ” ช่วยให้เรา “รู้จักพระเจ้า” มากขึ้นอย่างไร? Q2 คุณก็เป็นส่วนหนึ่งใน “การทรงสร้าง” ของพระเจ้า ชีวิตของคุณจะประกาศ และสำแดงถึงพระสิริของพระเจ้าอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  เยเรมีย์ 24-26  ทิตัส 2