Archives for January 2019

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม สุภาษิต 3:1-2 “อย่าลืม”

บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าลืมคำสอน**ของเรา
แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติ**ของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้
จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาว และอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้บอกถึง “ผลลัพธ์” ของการรักษาบัญญัติของพระเจ้าไว้ 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 มีสิ่งใดในชีวิตของคุณที่ทำให้ “ใจ” ของคุณ “ลืมคำสอน” และ “ไม่รักษาบัญญัติ”ของพระเจ้า จนคุณไม่ได้รับสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้? อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: คำสอน**และบัญญัติ**ในที่นี้ หมายถึง คำสอนและบัญญัติของพระเจ้า ที่ถูกสอนและถ่ายทอดโดยพ่อแม่ไปยังลูกหลาน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 25-26         มัทธิว 20:17-34

วันพุธที่ 30 มกราคม 2 ซามูเอล 22:3 “ช่วยกู้”

เป็นพระเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระศิลาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์
เป็นโล่ และƒเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้า„เป็นที่กำบังเข้มแข็ง
และ
เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า†องค์พระผู้ช่วยของข้าพระองค์เจ้าข้า
พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณ

Q1 กษัตริย์ดาวิดได้บรรยายถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” ที่ทรง “ช่วยกู้” ดาวิดให้พ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ท่าน และให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูลอย่างไร?
Q2 “พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณ” ช่วยให้คุณมั่นใจใน “ตอนจบ” ของทุกๆ การทดลองที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู 1โครินธ์10:13 ประกอบ)
หมายเหตุ : 1 โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 23-24         มัทธิว 20:1-16

วันอังคารที่ 29 มกราคม สดุดี 46:1 “ยามยากลำบาก

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ƒเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก

Q1 ผู้เขียนสดุดีมี “ประสบการณ์กับพระเจ้า” ในยามที่เผชิญหน้ากับ “ความยากลำบาก” อย่างไร?
Q2 “ประสบการณ์” ของผู้เขียนสดุดี “หนุนใจคุณ” ในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่คุณมีอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 21-22         มัทธิว 19

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม โรม 5:1 “ความเชื่อ & สันติสุข”

เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว
เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

Q1 คนที่ตัดสินใจ “เชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์” เป็นพระผู้ช่วยให้รอด จะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า?
Q2 “ความเชื่อ” และ “สันติสุขในพระเจ้า” มีส่วนช่วยเหลือคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 19-20         มัทธิว 18:21-35

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม โรม 12:1 “ถวายตัว”

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์
เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
ซึ่งƒเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

Q1 เปาโลได้อธิบายถึง “เป้าหมาย” ใน “การถวายตัวกับพระเจ้า” ไว้ 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “เป้าหมาย” ในการถวายตัวกับพระเจ้าทั้ง 3 ประการ เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 16-18         มัทธิว 18:1-20