Archives for April 2019

วันอังคารที่ 30 เมษายน สดุดี 100:3 “จงรู้เถิดว่า”

จงรู้เถิดว่า #พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
คือ
#พระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และ
@เราก็เป็นของพระองค์ @เราเป็นประชากรของพระองค์
@เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

Q1 ผู้เขียนสดุดีอยากให้เรารู้จัก “พระเจ้า” และ “ตัวเรา” อย่างไร?
Q2 การรู้ว่า “พระเจ้า” ทรงเป็นผู้ใด และ “ตัวเรา” เป็นใคร มีผลต่อการดำเนินชีวิตในฐานะคริสเตียน และการติดตามพระเจ้าในฐานะสาวกอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 8-9 ลูกา 21:1-19

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน ฟีลิปปี 1:21 “เป้าหมายชีวิต”

เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า (เปาโล) นั้น
การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร

Q1 เปาโลพูดถึง “เป้าหมาย” ในการมีชีวิตของท่านอย่างไร?
Q2 คุณมีเป้าหมายในการมี “ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 6-7  ลูกา 20:27-47

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 1 โครินธ์ 2:9 “สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง”

ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า
สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง
คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อ “คนที่รักพระองค์” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ” )
Q2 พระเจ้าทรงเตรียม และกระทำให้ “สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง” เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 3-5   ลูกา 20:1-26

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสุมล/คุณจ้งเจี๋ยหลิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณหวางลี่เผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณชาญกิจ
คุณจินตนาภรณ์ คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

สูจิบัตร 28 เมษายน 2019

國語部程序表二〇一九年四月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  28 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณวันดี
ทีมต้อนรับ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร [Read more…]