วันพุธที่ 31 กรกฎาคม ยอห์น 6:65 “ความรอด”

และพระองค์ (พระเยซูคริสต์) ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่า ‘ไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาจะทรงโปรดผู้นั้น’ ” Q1 “ไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาจะทรงโปรดผู้นั้น” สะท้อนให้เห็นว่า “ความรอด” ในพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 2:8-9 ประกอบ) Q2 “ความรอด” ที่คุณได้รับจากพระเจ้า จะถูกส่งต่อไปยังคนรอบๆ ข้างที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างไร? หมายเหตุ: เอเฟซัส 2:8-9 8 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 54-56            โรม 3

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม ฮีบรู 11:8 “แสดงออก”

เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก @ท่านได้เชื่อฟังและ@ได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน Q1 อับราฮัมได้ “แสดงออก” ถึง “ความเชื่อ” ที่ท่านมีในพระเจ้าอย่างไร? (สังเกตคำหลัง “@”) Q2 คุณได้ “แสดงออก” ถึงความเชื่อที่คุณมีในพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 51-53            โรม 2

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ฟีลิปปี 1:20 “ความมุ่งมาดปรารถนา”

เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย Q1 อะไรคือ “ความมุ่งมาดปรารถนา” และ “ความหวัง” ของเปาโล? Q2 “ความมุ่งมาดปรารถนา” และ “ความหวัง” ของเปาโลจะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 49-50            โรม 1

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม มัทธิว 10:30 “ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น”

ถึงผมของท่านทั้งหลาย ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น Q1 คำว่า “ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้าพระบิดา” ที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร? Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ อธิษฐานมอบเรื่องราวที่คุณวิตกกังวลไว้กับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงนับผมของคุณไว้แล้วทุกเส้น อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 46-48            กิจการ 28

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 28 กรกฏาคม 2019 國語部程序表 二〇一九年七月廿八日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ :  28 กรกฎาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น. ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอมณี ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรพรรณา คุณบุญญา ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร