Archives for April 2020

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน สดุดี 46:10ก “จงนิ่งเสีย”

จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า

Q1 คุณคิดว่า “การนิ่ง” จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 5:7 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไร ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงหมายเหตุ:  1 เปโตร 5:7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 8-9  ลูกา 21:1-19

วันพุธที่ 29 เมษายน ยอห์น 10:9-10 “ประตู”

เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา@ผู้นั้นก็จะรอด
เขาจะเข้าออกแล้วก็@จะพบอาหาร
ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย
เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลาย@จะได้ชีวิต และ@จะได้อย่างครบบริบูรณ์

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงบอกว่า “เราเป็นประตู” และผู้ที่เข้าไปทางพระองค์ (ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด) จะได้รับสิ่งใด?
Q2 “ผลลัพธ์” ทั้ง 4 ประการเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 6-7  ลูกา 20:27-47

วันอังคารที่ 28 เมษายน มัทธิว 16:26 “สิ่งของสิ้นทั้งโลก”

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน
ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา

Q1 คำพูดที่ว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิต*ของตน” กำลังเตือนสติคุณใน “การรักษาชีวิต*” ที่ได้รับจากพระเจ้าอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งของสิ้นทั้งโลก” ในชีวิตของคุณที่อาจจะทำให้คุณต้อง “เสียชีวิต*” ฝ่ายจิตวิญญาณ?
หมายเหตุ: ชีวิต* ตรงนี้หมายถึง ชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 3-5  ลูกา 20:1-26

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน อพยพ 13:21 “เสาเมฆ เสาเพลิง”

พระเจ้าเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ
และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง
@ให้เขามีแสงสว่าง @เพื่อจะได้เดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

Q1 พระเจ้าทรงใช้ “เสาเมฆ” และ “เสาเพลิง” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระเจ้าทรงประทาน “เสาเมฆ” และ “เสาเพลิง” ไว้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 1-2  ลูกา 19:28-48

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน สดุดี 73:25 “นอกจากพระองค์”

นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์มิมีผู้ใดในฟ้าสวรรค์
นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาใดใดในโลก

Q1 อะไรคือ “ความปรารถนาสูงสุด” ของผู้เขียนสดุดีข้อนี้? (ดู ลูกา 10:39, 41-42 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: ลูกา 10:39, 41-42 39 มารธามีน้องสาวชื่อมารีย์  และมารีย์ก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วย 41 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก 42 สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 23-24   ลูกา 19:1-27