Archives for March 2021

วันพุธที่ 31 มีนาคม อพยพ 31:12-13 “รักษาวันสะบาโต”

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
“จงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้
@เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า
@ เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้า ผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้าทรงสั่งให้ชนชาติอิสราเอล “รักษาวันสะบาโต” อย่างเคร่งครัด คืออะไรบ้าง?
Q2 “เหตุผล” ทั้ง 2 ประการในการ “รักษาวันสะบาโต” จะมีส่วนช่วยให้การ “นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” ของคุณมีความหมายและความสำคัญมากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี             ผู้วินิจฉัย 11-12   ลูกา 6:1-26

วันอังคารที่ 30 มีนาคม ฟีลิปปี 1:21 “เพื่อพระคริสต์”

เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร

Q1 คำพูดที่ว่า “การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” สะท้อนให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่างผู้ที่พูดกับพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            ผู้วินิจฉัย 9-10     ลูกา 5:17-39

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม โคโลสี 3:8-9 “ชีวิตเก่า”

แต่บัดนี้ สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย
คือ@ความโกรธ @ความขัดเคือง @การคิดปองร้าย @การพูดให้ร้าย
@คำพูดหยาบโลน @อย่าพูดมุสาต่อกัน
เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว

Q1 มีลักษณะ “ชีวิตเก่า” ที่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะต้อง “ปลด/เปลื้อง” ทิ้งทั้งหมด 6 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณยังมีลักษณะ “ชีวิตเก่า” แบบไหนที่เป็นปัญหาอยู่ และอยากที่จะ “ปลด/เปลื้องทิ้ง” ไป ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลัง การปลดปล่อยจากพระเจ้า เพื่อคุณจะมีชัยชนะเหนือชีวิตเก่าเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 7-8         ลูกา 5:1-16

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม มัทธิว 9:37-38 “คำแนะนำ”

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา* แต่คนงานยังน้อยอยู่*
@เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา
ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงให้ “คำแนะนำ” เพื่อแก้ไขปัญหา “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา* แต่คนงานยังน้อยอยู่*” อย่างไร? (ดู หมายเหตุ ประกอบ และสังเกตุคำพูดของพระเยซูหลัง @)
Q2 คุณจะมีส่วนในการทำให้ “คำแนะนำ” ของพระเยซูสำเร็จในคริสตจักรพระคุณ และในประเทศไทยอย่างไร?
หมายเหตุ: “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา”* หมายถึง ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ไม่เชื่อและไม่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์
“แต่คนงานยังน้อยอยู่”* หมายถึง คนที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นมีไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            ผู้วินิจฉัย 4-6       ลูกา 4:31-44

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

สูจิบัติ 28 มีนาคม 2021

國語部程序表二〇二一年三月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]